ทม.แพร่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน

ทม.แพร่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 (ตามโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565) นำโดยนางสาวสุวรรณี เสนีย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขัน ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ซึ่งผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 มีดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย1.1 กิจกรรมการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6เด็กหญิงเรณุกา เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง1.2 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3เด็กชายเศรษฐพงศ์ เมฆี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง1.3 การประกวดแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6เด็กหญิงฐิติยา แมตสอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง […]

ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.15 น. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกับประชาชนในชุมชน รวมทั้งสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งให้นักเรียนได้ทราบถึงวันสำคัญทางศาสนาและประวัติความเป็นมา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณวัดชัยมงคล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ร.ร. บ้านอ้อยวิทยาคาร ร่วมหล่อเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)โรงเรียนบ้านป่ากล้วยและโรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นำคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ร่วมกับผู้นำชุมชน และเทศบาลตำบลบ้านเวียง เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี2565 ณ วัดเวียงสันทราย เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย

ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน

อ.สูงเม่น ร่วมประชุมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประกอบการวางแผนขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป โดยให้อำเภอนำเสนอผลการดำเนินงานของอำเภอในรูปแบบPower Point/วิดีทัศน์ (ความยาวไม่เกิน 3.30 นาที) ให้ครอบคลุมเป้าหมาย 5 มิติ ในการนี้ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

พช.แพร่ร่วมประชุมรับนโยบาย รมว.มหาดไทย

พช.แพร่ร่วมประชุมรับนโยบายรมว.มหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในส่วนของจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายด้วย ……….โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้มอบนโยบายสำคัญไว้ 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ความโปร่งใสของหน่วยงาน จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้2.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ในกระบวนการทำงานของรัฐบาล 3.ใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยพื้นฐาน ไกล่เกลี่ยปัญหาในชุมชน […]

(มีคลิป) เข้าประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ เข้าประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 ที่ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 หน้าวัดถิ่นนอก อ.เมือง จ.แพร่ น นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ โดยมี นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ลงพื้นที่พิจารณาการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ของตำบลหัวฝาย มีกิจกรรมจำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย ……………..1.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ตำบลบ้านถิ่น มี นายภาสกร หม้อกรอง เป็นกำนันตำบลบ้านถิ่น 2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านถิ่น หมู่ 2 มีนายธัชพงศ์ ถิ่นศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน 3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ หมู่ 2 […]

สักการะอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร

ผวจ.แพร่ สักการะอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร ณ โบราณสถานคือเวียง “………….เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.45 น. ณ โบราณสถานคือเวียง ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวังชิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก กำนันตำบลป่าสัก ดร.โฉมฉาย กาศโอสถ และประชาชนในพื้นที่ เข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร …………..โดยอนุสาวรีย์ทำการเปิดไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดย นายวิเชียร ศาสนนันท์ รอง ผวจ.แพร่เป็นประธานพิธีเปิดงานสมโภชราชานุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร ณ.คือเวียง(เมืองเก่า)โดยมีนายกฤติเดช สันติวชิระกุล สส.แพร่ เขต 2 นายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น,นายอธิวัฒน์ อารัญ ปลัดหัวหน้างานสำนักปลัดอำเภอวังชิ้น,นายปฎิพล จอมดวง สจ.แพร่เขต2 วังชิ้น,นางกุลชา บัญสว่าง สจ.แพร่เขต1 วังชิ้น,อ.มานะ กาศโอสถ นายก อบต.ร่องกาศ,อ.อัมพร […]

ร.ร.เทศบาลวัดหัวข่วง จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกับประชาชนในชุมชน รวมทั้งสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งให้นักเรียนได้ทราบถึงวันสำคัญทางศาสนาและประวัติความเป็นมา ตลอดจนอานิสงส์แห่งการถวายเทียนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะบันดาลให้รับความสุข มีสติปัญญาสว่างไสว ชีวิตรุ่งโรจน์สดใส ดุจแสงไฟจากแท่งเทียนที่ส่องสว่าง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

ประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น เข้าร่วมประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด…………เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่พิจารณาการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ของตำบลหัวฝาย มีกิจกรรมจำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย……………..1.ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านช่องลมหมู่ 1 3.กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มอออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านช่องลม หมู่ 2 4. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิงเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ………….โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรมประด้วย พระครูวิบูรณ์ สาธุกิจ เจ้าคณะตำบลสูงเม่น-หัวฝาย เจ้าอาวาสวัดทุ่งเจริญ พระครูปุณยาภิรักขิต คงยืน เจ้าอาวาสวัดช่องลม ,นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ,นางผุสดี […]

ส.ค.ท.และสคน.และสมช. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

.ส.ค.ท.และสคน.และสมช. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา วิพากษ์ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติและทวงคืนสภาครู สหพันธ์ครูภาคเหนือ.(สคน).จัดเวทีประชุมเสวนาวิพากษ์การปฏิรูปการศึกษาไทยและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยนายพรเทพ ดวงปันสิงห์ ประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่และเลขาธิการสหพันธธ์ครูภาคเเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก ส.ส.นพคุณ รัฐผไท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ,ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….,นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญาประธานยุทธศาสตร์ส.ค.ท. ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.)และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….,นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. โดยมีผู้นำองค์กรครูเข้าร่วมประชุมเสวนาฯจำนวน 80 คน เป็นผู้นำจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และผู้นำองค์กรครูจาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งคณะดำเนินการจะรวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุมเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและ นายธีระศักดิ์สุวรรณปัญญาประธานยุทธศาสตร์ส.ค.ท. ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท.นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ เลขาธิการสคน.พร้อม คณะ ได้ยื่นหนังสือทวงคืนสภาครู ต่อส.ส.นพคุณ รัฐผไทประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 7/2558 และคำสั่งคสช. ที่ […]

รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด

รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ ได้เข้ารับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด………..เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี…………ซึ่ง นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่ ได้เข้ารับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัดจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ หอประชุมค่ายลูกเสือวชิราวุธ สนามหน้าพลับพลาที่ประทับ

ติวเข้มอบรมบริหารจัดการน้ำ

นายอบจ.แพร่มอบรองพิภพติวเข้มอบรมบริหารจัดการน้ำ รุ่น 4รอบ 2อ.วังชิ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ( การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 อำเภอวังชิ้น ) นายปฎิพล จอมดวง ส.อบจ.แพร่อ.วังชิ้น เขต 2 กล่าวรายงาน โดยมี พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ อารัญ ปลัดอาวุโส อ.วังชิ้น นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.แพร่เขตอ.วังชิ้น เขต 1 จ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด ในการจัดอบรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ การจัดทำผังน้ำระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำ เป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกันในระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน พื้นที่ […]

1 2 3 4