“90 ปี สพฐ. ” 1 ก.ค.นี้ วันสถาปนา ยกระดับมาตรฐานฯ ตำรวจไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.วาที  อัศวุตมางกุร โฆษกสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กล่าวว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นมาจากงานวิทยาการตำรวจ ซึ่งวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปีเป็น วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งปี 2565 นี้ นับเป็นปีที่ 90 สำหรับความเป็นมาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การทะเบียนประวัติอาชญากร การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจสอบประวัติในการกระทำความผิดของผู้ต้องหา และบุคคลทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการส่งกลับในกรณีเกิดเหตุวินาศภัย หรือ เหตุพิเศษอื่น งานฐานข้อมูลวัตถุระเบิด การฝึกอบรมด้านงานพิสูจน์หลักฐาน และงานด้านวิทยาการตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง   การหาตัวผู้กระทำความผิด โดยใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน […]