เตรียมพร้อมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยฯ

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือล จ.แพร่ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทยเมืองเหนือ งามเหลือขาติพันธ์ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย และเป็นการฟื้นฟู เยียวยาวสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชน ศิลปพื้นบ้าน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในช่วงเดือนกรกฏาคม นี้ ณ ศาลาโถง 1 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 2565

ทต.ช่อแฮจัดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่้น โดยมีนางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่แฮเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ เข้าร่วมการฝึกอบรม ฝนการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมไทย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเกิดจากการขาดจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่

(มีคลิป) ทต.ช่อแฮ ติดตาม โครงการลอกรื้อลำเหมืองหลวง

ทต.ช่อแฮ ติดตาม โครงการลอกรื้อลำเหมืองหลวง แก้ไขปัญหาน้ำไหลหลาก ตื้นเขิน ให้น้ำไหลสะดวกในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วย นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาล นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการลอกรื้อลำเหมืองหลวง ซึ่งดำเนินการขุดลอก ช่วงที่ 1 พิกัด E626275 N2000620 พิกัดสิ้นสุด E626734 N2000628 บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดงฯ สำหรับการดำเนินโครงการขุดลอกลำเหมืองหลวงในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งประสานงานโดยนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 6 อำเภอเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ของประชาชน และแก้ไขความตื้นเขินของลำเหมือง เพื่อให้น้ำไหลสะดวกในช่วงฤดูน้ำหลาก และได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานลอกรื้อจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน […]

ขุดลอกรื้อวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ต.ช่อแฮ

อบจ.แพร่ ร่วมกับ ทต.ช่อแฮ ขุดลอก รื้อวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ ต.ช่อแฮ ต.ป่าแดง อ.เมือง ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ สจ.ปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล ส.อบจ.เขต 6 อ.เมือง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ. นำเครื่องจักรกลร่วมกับ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายก ทต.ช่อแฮ ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองหลวง บ้านมุ้ง หมู่ 1 ต.ช่อแฮ ถึงบ้านพันเชิง หมู่ 2,3 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 570.00 เมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว […]

ทต.ช่อแฮ จัดงาน Kik of สร้างการรับรู้ ปลดล็อคกัญชา

ทต.ช่อแฮ จัดงาน Kik of สร้างการรับรู้ ปลดล็อคกัญชา สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เรื่องราวของกัญชาในพื้นที่ จ.แพร่ เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้ว โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายก ทต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ พร้อมด้วย นายศิริพงค์ วงศ์แสน , นางภคพร สดสวย รองนายก ทต. สมาชิกสภา และประชาชน ร่วมงาน Kik of สร้างการรับรู้ปลดล็อคกัญชา สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ บูรณาการร่วมกับโครงการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร และประชาชนในในพื้นที่ ที่สนใจในเรื่องของการผลิตกัญชาให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานราชการร่วมให้ข้อมูล การครอบครอง ระบบการปลูก การนำมาใช้ประโยชน์ฯ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพร ต.ช่อแฮ