ทม.แพร่ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

ทม.แพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ สุคันธไชยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองแพร่พิจารณาอนุมัติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ทม.แพร่ รับตรวจประเมินการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ทม.แพร่ รับตรวจประเมินการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบสุดท้าย (รอบที่3) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference) วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับตรวจประเมินการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบสุดท้าย (รอบที่3) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference) โดยเทศบาลเมืองแพร่ได้สมัครประกวดบริหารบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท “โดดเด่น” โดยนำเสนอโครงการนวัฒกรรม เรื่องโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยด้วยอุปกรณ์ทันสมัยในท้องถิ่นของเรา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ร่วมกับชุมชนเชตวัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ล้างทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ บริเวณวัดเชตวัน […]

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมงาน “สภากาแฟ”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมในงาน “สภากาแฟ” จิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเฮา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ สามารถปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระในจังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่

ทม.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ 2565

ทม.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ปี 2565 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย)นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ให้ขวัญและกำลังใจแก่พนักงานครูเทศบาลและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ตามโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 50 รายการแข่งขัน “เชียงใหม่วิชาการ 2565” ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทม.แพร่ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองแพร่ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเวลา 10.30 น. และช่วงเวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. พ.ศ. 2564 จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่ชุมชนศรีชุม จำนวน 1 ครัวเรือน ชุมชนพระนอน จำนวน 1 ครัวเรือน ชุมชนร่องซ้อ จำนวน 1 ครัวเรือน ชุมชนเหมืองหิตต้นธง จำนวน 1 ครัวเรือน ชุมชนชัยมงคล จำนวน 2 ครัวเรือน ชุมชนเพชรรัตน์ […]

ทม.แพร่ ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

เทศบาลเมืองแพร่ ประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดในการประชุม ประกอบด้วย การพิจารณาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเตรียมดำเนินโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 3 โครงการ 9 กิจกรรม) โดยมี ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 2)

ทม.แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ

ทม.แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ล้างทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณวัดพระนอน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมตรวจประเมิน “จังหวัดสะอาด”

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมตรวจประเมิน “จังหวัดสะอาด” ณ ชุมชนเพชรรัตน์ อำเภอเมืองแพร่ เมื่อบ่ายวันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 13.00-14.00 น. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับพนักงานเทศบาล และกรรมการชุมชนเพชรรัตน์ รับการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน ณ ชุมชนเพชรรัตน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70คน การตรวจประเมินตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” กรรมการผู้ตรวจ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เยี่ยมชมชุมชนจัดการขยะมูลฝอย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากขยะมูลฝอย

ร่วมชี้แจงงบประมาณ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายฯ

อบจ.แพร่ ทม.แพร่ ร่วมชี้แจงงบประมาณ กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายก ทม.แพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัด อบจ.แพร่ และ จนท.อบจ.แพร่ และ ทม.แพร่ ร่วมชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติการนายก อบจ.แพร่ โดยมี นายวราเทพ รัตนากร เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ

ทม.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

เทศบาลเมืองแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมหัวส่วนราชการ และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเหมืองแดง โดยเข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา ทม.แพร่ ครั้งที่ 1

ทม.แพร่ จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

1 2