ผลนิด้าโพล 64.25% ชี้ ‘ประยุทธ์’ ควรพอแล้ว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือนิด้าโพลเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง 8 ปี นายกรัฐมนตรีกับ อนาคตทางการเมืองของ 3 ป. โดยสำรวจระหว่าง 2-4 สิงหาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,312 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี กับอนาคตทางการเมืองของ 3 ป.ผลการสำรวจเมื่อถามถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 64.25 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศว่า 8 ปี คือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 24 สิงหาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 32.93 ระบุว่า นายกฯ ควรรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 8 […]

นายกฯ แจงเศรษฐกิจไทยเหนือกว่าหลายประเทศ

นายกฯ แจงเศรษฐกิจไทยเหนือกว่าหลายประเทศ ทั้ง “หนี้ต่อจีดีพีต่ำ” “หนี้ต่างประเทศน้อยมาก” ระบบธนาคารไทยเข้มแข็งและมีเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกมั่นใจ 250 วันที่เหลือของรัฐบาล พร้อมพาไทยพ้นวิกฤต ประเทศ/ประชาชนฟื้นตัวอย่างยั่งยืน วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) เวลา 18.48 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยัน ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมการประชุมการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยืนยันเศรษฐกิจไทยเดินหน้าอยู่ในระดับที่ดี ขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียน ปี 2565-2566 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นถึง 3.3 และ 4.3 ตามลำดับจาก เงินสำรองระหว่างประเทศระดับสูง หนี้ต่อ GDP ต่ำ และหนี้ต่างประเทศน้อยมาก อัตราเงินเฟ้อของไทยในปี […]

นายกฯ เยี่ยมสวนกล้วยไข่ รับปากจะดูแลให้ดีที่สุด

นายกฯ เยี่ยมสวนกล้วยไข่ รับปากจะดูแลให้ดีที่สุด หยอดคำหวานว่า “รักทุกคน รักทุกจังหวัด เพราะทุกคนคือคนไทย” นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า วันนี้ (7 ก.ค.65) เวลา 10.40 น. ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยไข่แปลงใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งกล้วยไข่ถือเป็นพืชอัตลักษณ์ (GI) ที่สำคัญประจำจังหวัดกำแพงเพชร มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาด สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานความเป็นมาและสถานการณ์การปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชร ตลอดจนปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่พันธุ์ดั้งเดิมซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ (GI) ของกำแพงเพชร โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด ปี […]

รอง ผบ.กองบิน 41 ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.อ.วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน พัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Coding) ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการพลิกโฉมเทศบาลด้วย Digital Transformation Municipality ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง […]

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน เป็นต้นทางของอุโมงค์ส่งน้ำ ระยะทาง 46 กิโลเมตร จากลำน้ำแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอีก 160 ล้าน ลบ.ม./ปี  เนื่องจากที่ผ่านมาเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำปีละประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณกักเก็บ 263 ล้านลบ.ม. ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมืองและความต้องการใช้น้ำของประชาชน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากที่ ลำน้ำแม่แตงจะมีปริมาณน้ำมาก  โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง 4 สัญญาการก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 15,000 […]

นายกฯ ชมคนไทยยังใส่แมสก์ แม้ผ่อนคลาย

วันนี้ (25 มิถุนายน 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมที่คนไทยส่วนใหญ่ ยังให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ด้วยความสมัครใจ เพื่อประโยชน์ด้านสุขอนามัยของตนเองและผู้อื่น แม้จะมีการผ่อนคลายข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 46 แล้ว  ซึ่งหลักปฏิบัติตนแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ยังสามารถใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อี่น   ทั้งนี้ รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  ได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ไปพร้อมๆกับให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ (25 มิถุนายน 2565) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 2,236 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,235 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 […]

นายกฯ ปลื้ม กรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลก

นายกฯ ปลื้ม กรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับกลุ่ม “Digital Nomads” ปี 2022 กำชับทุกฝ่ายต่อยอดโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในทุกมิติ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่เว็บไซต์ Instant Offices ผู้ให้บริการปรึกษาและจัดหาพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Workspace) ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกจากสหราชอาณาจักร ได้จัดให้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับ 2 เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับดิจิทัลโนแมด (Best Digital Nomad Cities Globally 2022) ทั้งยังถือเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองที่เหมาะแก่การทำงานและพักผ่อนระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสดิจิทัลโนแมด (Digital Nomad) หรือกลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศ ซึ่งใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการหารายได้กำลังเป็นที่นิยม โดยเว็บไซต์ Instant Offices […]

นายกฯ ย้ำแก้ปัญหาสลากแพงแบบรักษาสมดุล

นายกฯ ย้ำแก้ปัญหาสลากแพงแบบรักษาสมดุล สลากใบ-สลากดิจิทัล กองสลากฯ พร้อมเพิ่มสลากดิจิทัลเข้าระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป เน้นประเมินตามความต้องการของประชาชน งวด 1 ส.ค. เคาะเพิ่ม 2 ล้านฉบับเริ่มจำหน่าย 17 ก.ค. นี้พร้อมเพิ่มจุดจำหน่ายสลาก 80 บาท วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามและประเมินโครงการสลากดิจิทัล ที่จำหน่ายสลากผ่านแอป “เป๋าตัง” ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการแก้ปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างเป็นรูปธรรม โดยล่าสุดคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติให้เพิ่มปริมาณสลากจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม หรือสลากดิจิทัล อีก 2 ล้านฉบับ ในงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสลากหมายเลขที่ต้องการได้ในราคา 80 บาท มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาสลากแพงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป […]