27577

ปลดล็อกผลิตเหล้าเสรี ผลประโยชน์ตกที่ ปชช.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงการออกกฎกระทรวงนี้ว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สนใจประชาชน เเค่กลัวเสียหน้า กลัวขัดผลประโยชน์นายทุน ว่า เป็นการแสดงความเห็นที่ไม่เห็นประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง เอาผลการเมืองของตนเองเป็นหลัก ทั้งที่ ประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565  มีประโยชน์กับประชาชน 9 ประการ ดังนี้ 1. กฎกระทรวงบังคับใช้ได้ทันเหตุการณ์ ทันที เหมาะกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราที่เปลี่ยนไป2. สอดคล้องกับสภาพการณ์ในเชิงธุรกิจ และการขออนุญาตจะทำได้ง่ายขึ้น3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากขึ้น เกิดความเท่าเทียมในการเข้าสู่ตลาด ไม่กีดกันทางการค้า4. สุราได้คุณภาพมาตรฐานและเกิดการแข่งขัน ด้านกลไกตลาดที่เป็นธรรม5. คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคให้ปลอดภัยได้มากกว่า6. ดูแลสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ด้วยมีกฎหมายควบคุมไว้แล้ว7. รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน8. จัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มรายได้เข้ารัฐที่จะส่งต่อให้สังคม9. อุดช่องโหว่เรื่องไม่ควบคุมการผลิตสุรา ที่มิใช่เพื่อการค้าน.ส.ทิพานัน กล่าวว่า เมื่อได้พิจารณาศึกษาบทบัญญัติในกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ที่จะได้จากการปลดล็อคการผลิตสุรา จะกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย และสร้างประเทศที่ไม่ผูกขาด และผู้บริโภคก็ยังปลอดภัย ดังนี้ ปรับกฎสำคัญคือ อนุญาตให้ผู้ผลิตที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ได้รับอนุญาตสามารถผลิตสุราในครัวเรือนได้   […]

ยัน! ต่างชาติต้องลงทุน 40 ล้าน จึงได้สิทธิถือครองที่ดิน

วันที่​ 26​ ตุลาคม​ 2565​ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. มีหลักเกณฑ์รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ได้สิทธิวีซาพำนักระยะยาว หรือ LTR Visa ภายใต้เงื่อนไขต้องมีจำนวนเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ถึงจะได้สิทธิขอถือครองที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ (400 ตารางวา) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงร่างกฎกระทรวง ฯ […]

ยัน นายกฯ ไม่แทรกแซงร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

วันนี้ 26 ตุลาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีความพยายามที่จะสร้างกระแสข่าวพาดพิงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าอยู่เบื้องหลังสั่งการให้คว่ำร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ตระหนักดีถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ไม่เคยก้าวล่วงและแทรกแซงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ส.ส. ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกฎหมายทุกฉบับ หากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา แต่ไม่อาจก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ สั่งการให้ผ่านหรือไม่ผ่านร่างกฎหมายได้   น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก มากกว่าผลแพ้ชนะทางการเมือง ดังนั้นผลการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับพล.อ.ประยุทธ์ จะสั่งการหรือชี้นำควบคุมเสียงในสภาฯ ได้ กระแสข่าวที่ออกมาอาจเป็นการตีตนไปก่อนไข้ และมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคม “รัฐบาลไม่ได้คิดจะต่อสู้กับใคร หรือฝ่ายใด แต่ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ  พล.อ.ประยุทธ์ มุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาชาติและพัฒนาสังคมให้ดีมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ทุกฝ่ายควรหันมาช่วยกันระดมสมองเพื่อต่อยอดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากว่าคิดเรื่องแพ้ชนะทางการเมือง” น.ส.ทิพานัน กล่าว

นายกฯ ปลื้ม ยอดคนเข้าไทยช่วงฤดูหนาว ฟื้นเกิน 50%

วันนี้ (24 ตุลาคม 2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชื่อว่าปริมาณที่นั่งโดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวปี 2565 จะฟื้นตัวเกินร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับตารางบินฤดูหนาวปี 2562/63 ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อมูลดังกล่าว และยินดีที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นสัญญาณบวก สะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูล ททท. ระบุว่า ปริมาณที่นั่งโดยสารเครื่องบินที่เดินทางจากต่างประเทศมายังประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสุดท้ายของปีนี้ มีจำนวน 573,538 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.2 เมื่อเทียบกับช่วงตารางบินฤดูร้อน ซึ่งมีจำนวน 329,288 ที่นั่ง/สัปดาห์ โดยปริมาณที่นั่งส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 211,744 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.9 รองลงมาคือเอเชียตะวันออก 175,588 ที่นั่ง/สัปดาห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.7 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ […]

“ทิพานัน” ยกผลงาน “ประยุทธ์” มีแต่ ”มรดกแห่งความเจริญ”

“ทิพานัน” ยกผลงาน “ประยุทธ์” มีแต่ ”มรดกแห่งความเจริญ” ย้อนเพื่อไทย ”มรดกบาป” คือหนี้โกงจำนำข้าว วันที่ 21 ตุลาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยออกมาแสดงความกังวล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะออกพระราชกำหนดกู้เงินอีก 1 ล้านล้านบาทเพื่อการเมือง  ไม่เกิดประโยชน์และทิ้งมรดกบาปให้กับประชาชนว่า พรรคเพื่อไทยอาจเข้าใจผิด เพราะสิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์สร้างไว้ มีแต่ “มรดกแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ให้กับประเทศไทยและเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เห็นได้ชัดโครงการรถไฟฟ้าหลายสายที่กำลังทยอยเปิดใช้บริการ โครงการรถไฟความเร็วสูง-ทางคู่ การยกระดับคมนาคมทางถนน-ทางราง ยกระดับสนามบินภูมิภาค และปรับปรุงคมนาคมทางน้ำ จนเกิดเป็นศูนย์กลางการเชื่อมการเดินทางแบบไร้รอยต่อของภูมิภาค มีการขยายการลงทุนเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนทำให้สหภาพยุโรปปลดล็อกใบเหลือง IUU ประมงไทย รวมทั้งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ปรับภูมิทัศน์ริมคลองเน่าหลายสายและสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน นอกจากนี้ในเวทีระดับนานาชาติ ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับติดอันดับโลกในหลายด้านหลากมิติ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index – HDI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี […]

โพลชี้ บิ๊กตู่ ได้รับความวางใจจาก ปชช.มากที่สุด

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)ได้สำรวจ เรื่อง ความมั่นคงของชาติ กับ ภาคประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถาม ผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 1,176 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อถามถึง ความสนใจติดตามข่าวแกนนำสำคัญทางการเมือง เมื่อตอบได้มากกว่า 1 คน พบว่า ร้อยละ 40. 7 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือร้อยละ 39.7 ระบุ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พรรคเพื่อไทย […]

นายกฯ สั่งทบทวนแก้กฎหมายอาวุธปืน ยาเสพติด

วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขานุการการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน ร่วมการแถลงข่าว  นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการหารือในมาตรการสำคัญ เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด โดยเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืน จะกวดขันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต และการพกพาทั้งหมด ในส่วนของผู้ยื่นคำขออนุญาตนั้นจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีการตรวจรับรองทางจิต ไม่วิกลจริตฟั่นเฟือน มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชา ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม ได้มีมาตรการตรวจสอบทบทวนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทุกรอบปฏิบัติที่เหมาะสม และได้มีการหารือในเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเมื่อพบปัญหาทางจิต พฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม การใช้ยาเสพติด กวาดล้างจับกุมอาวุธเถื่อน และการซื้อขายออนไลน์อย่างจริงจัง และจำเป็นต้องทบทวนกฎหมายบางฉบับ กฎกระทรวงบางเรื่องที่จำเป็นให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในเรื่องอาวุธปืนมีรายละเอียดมาก โดยได้มอบหมายแนวทางการดำเนินการให้คณะทำงานต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด […]

นายกฯ สั่งตำรวจเร่งรัดปราบปรามยาเสพติด

นายกฯ สั่งตำรวจเร่งรัดปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเร่งด่วน ติดตามนำผู้เสพมาเข้ารับการบําบัดรักษา วันนี้ 10 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ตำรวจเร่งรัดปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเร่งด่วน แบบครบวงจรและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี ด้วยการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก บูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น สาธารณสุข เพิ่มความเข้มในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการขยายผลและใช้มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งยึด อายัดทรัพย์คดียาเสพติด การฟอกเงิน ต่อผู้กระทำผิดทุกราย รวมทั้งติดตามนำผู้เสพมาเข้ารับการบําบัด โดยเฉพาะในชุมชน สถานศึกษา สถานบริการและสถานประกอบการ จะสุ่มตรวจตามวงรอบ ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนอย่างต่อเนื่อง ค้นหาผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตประสาทในพื้นที่ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดลําดับความรุนแรงของอาการ เพื่อนําเข้าบําบัดรักษา และค้นหาและนําผู้เสพ เข้าสู่กระบวนการบําบัดโดยสมัครใจโดยเร็ว ทังนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องลงไปขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้สั่งการลงไป รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด หากพบการกระทําความผิด จะต้องดําเนินการทางกฎหมายอาญา ทางวินัย และการปกครองอย่างเฉียบขาดทุกราย ยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังมาโดยตลอด ทั้งนี้ ประชาชนสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสยาเสพติดมาได้ที่สายด่วน 1386 ซึ่งจะได้รับรางวัลนำจับด้วย โดยขอให้ประชาชนมั่นใจเรื่องความปลอดภัยเพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลข้อมูลของคนแจ้งเบาะแสได้รับความปลอดภัยอยู่แล้ว […]

นายกฯ สั่งติดตั้งประตูหน้าต่างนิรภัยศูนย์เด็กเล็ก

“พล.อ.ประยุทธ์” ไม่นิ่งนอนใจ ระดมมาตรการป้องกันภัยสถานศึกษาทุกระดับ มอบ “ตรีนุช” เดินหน้าให้อาชีวะติดตั้ง “ประตู-หน้าต่างนิรภัยศูนย์เด็กเล็ก” สังกัดสพฐ. และกระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการหามาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุร้ายภายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสอนเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ  น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาได้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ติดตั้งระบบประตูป้องกันภัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดและโรงเรียนสอนเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ เพื่อคัดกรองบุคคลแปลกหน้าเข้า-ออกในพื้นที่   โดยให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวะ ในสังกัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ประสานกับหน่วยการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด สังกัด สพฐ. เทศบาล องค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตำบล และเอกชน สำรวจความต้องการจัดตั้งระบบป้องกันภัย ตามบริบทของแต่ละพื้นที่  โดยให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง […]

ไทย คว้าอันดับ 3 ประเทศระดับท็อปของโลก

นายกฯ ยินดี ไทย อันดับ 3 ใน Top Countries in the World จาก Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022 ขอบคุณคนไทยทุกคนช่วยทำให้ไทยเป็นจุดสนใจของโลก พร้อมเดินหน้าทำงานพัฒนาประเทศ สนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดี ประเทศไทยได้อันดับ 3 “ประเทศระดับท็อปของโลก” (Top Countries in the world) และกรุงเทพฯ ได้อันดับ 4 “เมืองที่ดีที่สุดในโลก” ในขณะที่เกาะ โรงแรม และรีสอร์ทของไทยหลายแห่ง ยังติดอันดับสูงในรายการ ‘ดีที่สุด’ อื่น ๆ อีกด้วย […]

นายกฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านทางวิทยุ

นายกฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านทางวิทยุ เป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด ต้องมีกฎ กติกา ชัดเจน หากต้องออกอากาศในเวลาที่มีภัยพิบัติ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ ที่กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร โดยให้เน้นย้ำการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง ไปถึงชุมชน หมู่บ้าน ให้ประชาชนรับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น รวมทั้งจะต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสาร โดยนายกรัฐมนตรีย้ำให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านทางวิทยุ เพราะวิทยุถือได้ว่าเป็นสื่อที่ยังเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด อีกทั้งมีผลสำรวจข้อมูลยืนยัน สื่อวิทยุยังเป็นที่นิยมของประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อประโยชน์ในการออกอากาศ แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ ผู้ประกอบกิจการจะต้องจำแนกข้อมูลสำหรับแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ ดังต่อไปนี้1.ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงข่าวสารเพื่อทราบ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงทั่วไปที่อาจมีผลสืบเนื่องหรือนำไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น2.ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการเฝ้าระวัง ซึ่งได้แก่ ประกาศหรือข้อมูลที่มุ่งหมายให้หน่วยงาน องค์กร หรือประชาชนเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน3.ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการแจ้งเตือน ซึ่งได้แก่ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นการกำหนดให้หน่วยงาน องค์กร หรือประชาชนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน.นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการสื่อสารถึงประชาชนในทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง ไปถึงชุมชน หมู่บ้าน ให้ประชาชนรับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น วิทยุถือได้ว่าเป็นสื่อที่ยังเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด […]

นายกฯ ห่วงน้ำท่วม สั่งติดตามอย่างใกล้ชิด

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ให้กำลังใจและเห็นใจประชาชนที่เดือดร้อน จากเหตุอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลพร้อมดูแล ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา อย่างครอบคลุม ทั่วถึง โดยเร็วที่สุด นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้กำลังใจและเห็นใจประชาชนที่เดือดร้อน จากสถานการณ์พายุโนรู ที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า พายุโนรู ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังพบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลทำให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม  “นายกฯ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมฝากความห่วงใยไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอยู่จากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งขอขอบคุณไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน จิตอาสา มูลนิธิ […]

1 2