อบจ.เชียงใหม่ – สารภี พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสารภี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพสังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้สูงอายุอำเภอสารภี เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอสารภี และประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้พระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดป่าเป้าได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้ออยู่อย่างไรไกลโรค ณ วัดศรีโพธาราม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อบจ.เชียงราย ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย รุ่นที่ 9 วันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสุขภาวะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวพบปะในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย รุ่นที่ 9พร้อมด้วย นายชัยวัฒิ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.ป่าแดด เขต 1 ได้ร่วมพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดเชียงราย เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง สิทธิ สวัสดิการ กองทุนผู้สูงอายุ และกฎหมาย ของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุ มีแนวทางในการดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงและมีคุณค่า […]

อบรม 3 สมดุล พัฒนาบุคลากรให้บริการผู้สูงอายุ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรม 3 สมดุล เพื่อการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับบุคลากรด้านการให้บริการผู้สูงอายุ SEC Program(Senior Excellent Care Program) เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง 30 มิ.ย.- 1ก.ค. 2565 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน และ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีปิด นายศักดิ์ชัย […]

(มีคลิป) น่าน แถลงข่าวดำเนินงานด้านการบริบาลผู้สูงอายุ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานแถลงข่าวการดำเนินงานด้านการบริบาลผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ ได้กล่าวถึง ภาพรวมของการดำเนินงานแผนงานวิจัย “การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจชุมชน ด้านการบริบาลผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ตามมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการประยุกต์หลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักบริบาลให้เหมาะสมกับพื้นที่พิเศษ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ระบบ Hybrid Learning เพื่อผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดน่าน จำนวน 40 คน และได้เพิ่มการอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ โดยความร่วมมือจากกรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักบริบาลในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ สนองต่อนโยบายการพัฒนาจังหวัดน่าน […]