72830

พช.อ.สูงเม่น ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

พช.อ.สูงเม่น ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยมี ผู้อำนวยงานกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรระดมความคิดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2566 ตามองค์ประกอบ งาน งบ ระบบ คนในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

พช.อ.สูงเม่น ร่วมประชุมประจำเดือน ต.หัวฝายแก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อคืนวันจันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่นายบรรเจิด ดวงดาว กำนันตำบลหัวฝาย พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร ผรส. ประชุมประจำเดือนปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาในชุมชน ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางวิยะดา สิงหโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมประชุม พร้อมทั้งแนะนำตัวในที่ประชุมในโอกาสที่เป็นพัฒนากรประสานงานตำบลหัวฝาย และชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดทำ จปฐ.ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2566 นการประชุมเน้นมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โคก หนอง นา พื้นที่สูงเม่น

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โคก หนอง นา พื้นที่อำเภอสูงเม่น เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง ดังนี้ แปลงนายสุรินทร์ ดอกบัว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ แปลงนางดรุณี เวียงนาค หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากการติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินการของแปลงดังกล่าว พบว่า แปลงครัวเรือนต้นแบบมีการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีการนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน […]

พช.อ.สูงเม่น ประชุมฯ ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ฯ

พช.อ.สูงเม่น ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1-2) เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกำหนดเป้าหมาย และแผนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1-2)

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวฯ

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย โคก หนองนา โมเดล ของอำเภอ แปลง นางเจนจิรา มุจรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์และแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ให้กับครัวเรือนอื่นๆ ต่อไป ในวันเดียวกันนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง ดังนี้ แปลงนายวิสุทธ์ ฉลอมหมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น […]

พช.อ.สูงเม่น คัดเลือก คกก.วิสาหกิจชุมชน

พช.อ.สูงเม่น ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล้อเกวียนล้านนา บ้านท่าล้อ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าล้อพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนางสาววรรณา ล้ำเลิศ ครู กศน.ตำบลสูงเม่น ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล้อเกวียนล้านนา บ้านท่าล้อ พร้อมดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยสามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ร่วมถึงเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมี นางสาวอำไพ จำเดิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ,นางกชปกรณ์ ขุนกัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ผู้ช่วยผู้บ้านหมู่ กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกที่ทำล้อเกวียน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล้อเกวียนล้านนา บ้านท่าล้อ มีมติดังนี้ […]

พช.อ.สูงเม่น ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 66

พช.อ.สูงเม่น ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 – 2) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกำหนดเป้าหมาย และแผนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำชปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1 – 2)

พช.อ.สูงเม่น ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ไตรมาส 4/2565

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.อมรรัตน์ กาทองทุ่ง และนางดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอสูงเม่น ไตรมาส 4/2565 เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน และภารกิจ 10 ประการของผู้นำ อช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทุกตำบล ร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมโคก หนอง นา

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมโคก หนอง นา แปลงนายธีระชัย เด็ดขาด หมู่ที่ 9 ต.สูงเม่น เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา นายธีระชัย เด็ดขาด ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการดำเนินกิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “การทำปุ๋ยหมัก” ในพื้นที่แปลงโคก หนอง นา ของโรงเรียนผู้สูงอายุโชคสว่างสร่างโศก จำนวน 35 คน การทำกิจกรรมเน้นมาตรการป้องกันอและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โคก หนอง นา

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โคก หนอง นา แปลงนายชัยวุฒิ ไกรศักดิ์ หมู่ที่ 3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.จีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายชัยวุฒิ ไกรศักดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากการติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินการของแปลงดังกล่าว พบว่า แปลงครัวเรือนต้นแบบมีการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดและปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีการนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ […]

พช.อ.สูงเม่น ประชุมบูรณาการแผนครัวเรือนฯ

พช.อ.สูงเม่น ประชุมบูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฎิบิบัติการตำบล เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมรมสตรีอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่มอบหมายให้ นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ดำเนินการบูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฎิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายภัทรพงษ์ พุ่มพวง ปลัดอำเภอ/หัวหน้าทีมปฎิบัติการตำบล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ได้รับการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาเบื้องต้น และเกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น,เลขานายมานพ เลิศศิลากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น,นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสูงเม่น,เกษตรประจำตำบล, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

พช.อ.สูงเม่น ประชุมบูรณาการแผนครัวเรือน

พช.อ.สูงเม่น ประชุมบูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฎิบิบัติการตำบล เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ดำเนินการบูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฎิบัติการ ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวนงลักษณ์ มะทะ ปลัดอำเภอ/หัวหน้าทีมปฎิบัติการตำบล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือลนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 ได้รับการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาเบื้องต้น และเกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จ.ส.อ.ทินกร ทะฤาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, ผอ.กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง,เกษตรประจำตำบล, ผอ.รพ.สพ.ตำบลเวียงทอง,ผอ.รพ.สต.บ้านผาสุก,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทึกหมู่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A […]

1 2