9762

คณะสงฆ์แพร่ ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสวนรุกขชาติช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานและให้โอวาท ในการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและวัดปลอดบุหรี่ ด้วยวิถีธรรม นำสุขภาวะชุมชนฯ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์จ.แพร่ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมีพระศิลานุปัฏฐาก 8 อำเภอ ในเขตจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 80 รูป เข้าประชุม โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์มาถวายความรู้ เช่น พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ ผส.,ดร.ดณะอนุกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพ พระครูปลัดจีระพันธ์ คมภีรธมโม ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ นางวีราภรณ์ พงศ์พิชญพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขข้านาญการ นายธวัชชัย จันจุฬา นักวิชาการโดรงการวัดปลอดบุหรี่ สร้างความดี สร้างสุขภาวะชุมชน (สสส.) นายภานุพันธ์ กาทองทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และวัดปลอดบุหรี่ […]