มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนา

มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. โดยความร่วมมือของภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ ASIA CENTRE, มูลนิธิ Friedrich Naumann, สำนักงานกสทช. , เครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และใช้โอกาสนี้ในการปรึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในเครือข่ายการรู้เท่าทันสื่อที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr.James Gomez Regional […]