มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ฯพณฯ NASHIDA Kazuya และ Mr.MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย JICA – THAILAND พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ฯพณฯ NASHIDA Kazuya และ Mr.MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA- Japan International Cooperation Agency) พร้อมคณะ เพื่อติดตามโครงการความร่วมมืออาสาสมัคร จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยมีผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและอาสาสมัคร JICA Ms. HASHINO Yukari ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัคร JICA ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในมิติด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ภายใต้โครงการ […]

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม.จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มร.ชม.จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนโครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ ประธานหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ พร้อมด้วย อ.ดร. กนิษฐา พวงศรี และ คุณพิชิตไพร สำราญ นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการศึกษาและฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “กระบวนทัศน์และการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าทางศิลปะและการออกแบบ” พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์หอศิลป์เทา หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ เกิดการสัมผัสรับรู้นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีโอกาสศึกษาผลงานศิลปะประติมากรรมปูนปั้น และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ของวัดน้ำโจ้ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี ผลงานสร้างสรรค์ โดย อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

มร.ชม.ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อ.กมลวัน สังสีแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะอาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2565 จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Miss Chiho Maeshima จาก Tokiwa University, Miss Tamaki Naoi และ Mr.Haruaki Ito จาก Kyorin University เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน ให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน และแนะนำข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในจังหวัดเชียงใหม่

มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน จัดโดย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 มีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว […]

มร.ชม.จัด ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร” ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และการอบรมทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเชิดพงค์ วงค์ห้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้คณะบุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม “ping pong tower” และกิจกรรม “จรวดพลังแก๊ส” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 คน ได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์-นศ. มร.ชม. ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ดร.รณวีร์ พาผล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา จากหลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ นายอนุชา นพรัมภา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ดำเนินโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการทักษะวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมทักษะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดโรงเรียนและพื้นที่บริเวณโดยรอบ) กิจกรรมการให้ความรู้กฎหมายสำหรับประชาชน และกิจกรรมการให้ความรู้การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

MOU ทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตอินทรีย์ กับบริษัท ฮิโนต้า(ประเทศไทย)จำกัด นำผลงานวิจัยขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตอินทรีย์ กับบริษัท ฮิโนต้า(ประเทศไทย)จำกัด โดย นายโอฬาร ระสถิตย์ชัย ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นการร่วมกันวิจัย และพัฒนาปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย โดยทำการทดลองร่วมกันทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ร่วมกันนำผลงานวิจัยขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ โดยพิจารณาใช้ศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ในการผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร และชุมชนทั่วประเทศ

ตรวจสอบการติดตั้ง เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดิน Pandora

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรภูมิศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ คุณตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA) และคณะ ในโอกาสมาตรวจสอบการติดตั้ง เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดิน Pandora ณ ชั้นดาดฟ้า อาคาร 90 ปี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ GISDA ในโอกาสนี้ ได้ร่วมเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

มร.ชม. จัดพิธีครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 เป็นผู้ประกอบพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีของสาขาวิชาที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อความสิริมงคลในการศึกษาศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์ของนักศึกษา โดยมีพิธีครอบเศียรครู สร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา อีกทั้งยังมีพิธีการรับมอบความเป็นครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการนี้ยังได้รับความสนใจ จากศิษย์เก่า นักเรียน จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  โรงเรียนจักรคำคณาธร […]

มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักวิจัยเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในภาคการประชุม ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนยั่งยืน” โดยมีนักวิจัยที่นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอ […]

MOU “วิศวกรสังคม สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

มร.ชม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ มหานคร ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนทุนแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการดำเนินโรงการเรื่อง “โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยการบูรณาการเชื่อมโยงร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานผู้ผลิตองค์ความรู้การวิจัย และหน่วยงานภาคปฏิบัติที่ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมาย ในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 แห่ง เพื่อให้กลไกข้างต้นเป็นไปตามเป้าหมาย และมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และพัฒนาวิศวกรสังคม […]

นศ.มร.ชม. ร่วมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 2565

ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษา มร.ชม. ร่วมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปี 2565 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.โภคา จอกลอย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมตามแนวทางที่กองกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.) กำหนดไว้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 รวมทั้งพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า การศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และวัดสวนดอก พร้อมกันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดใบไม้และเช็ดถูทำความสะอาดวิหารหลวง ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ในพิธีปิดโครงการได้รับเกียรติจาก […]

1 2 3