72802

(สกู๊ป) มทร.ล้านนา เปิดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกัน จัดงาน”มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังงาน อว.กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ เวทีกลาง ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร […]

อบรม Learning Express 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษารราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 เป็นโครงการร่วมกับ Singapore Polytechnic เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ SP ในลักษณะทีมสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในการออกแบบนวัตกรรมจำลอง (Prototype) มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น […]

การประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP-AIoT 2022

มทร.ล้านนาร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ iSAI-NLP-AIoT 2022 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ระหว่างนักวิจัย/นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT) ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 17th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing and The International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things หรือ (iSAI-NLP-AIoT 2022) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ระหว่างนักวิจัย/นักวิชาการระดับนานาชาติในด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยครอบคลุมหัวข้อการวิจัยที่หลากหลายในการเรียนรู้ของเครื่อง อินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับสุขภาพ แอปพลิเคชันการดูแล AI และภาษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2565 ณ […]

ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาาลัยในกำกับของรัฐ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้แก่คณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565

มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับภาคีเครือข่ายพัฒนาวิสาหกิจ AgTech.AI 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ” AgTech.AI 2022 นำโดย นายสิรพัฒน์ ชนะกุล ผู้จัดการโครงการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช., ดร.มนฤทัย ระดีรมย์ ที่ปรึกษาโครงการฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ ตัวแทนทีมเครือข่ายภาคกลางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ดร.ปัญญา หันตุลา ตัวแทนทีมเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ หนูหอม ที่ปรึกษาจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณะภาคีเครือข่ายพัฒนาวิสาหกิจ ชมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนของฟาร์ม โรงเรือน และห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใช้ AI ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสำหรับภาคเกษตรไทย ณ มทร.ล้านนา ลำปาง จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ต่อด้วย […]

มทร.ล้านนา ซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซักซ้อมแผนฉุกเฉินทางด้านอัคคีภัย” ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยการฯ เป็นประธานเปิดงาน นายอภิชาติ เฮงพลอย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยแหล่งกำเนิด ปัจจัยที่ส่งเสริมความรุนแรงของอัคคีภัย วิธีการดับเพลิง (การลดอุณหภูมิ,การทำให้อับอากาศ, การขจัดเชื้อเพลิง) วิธีเอาตัวรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ข้อควรรู้ในการอพยพหนีไฟ, ประเภทเครื่องดับเพลิง, และหลักการป้องกันป้องกันอัคคีภัย โดยในภาคปฏิบัติได้จำลองเหตุการณ์ภาคสนาม ซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินทางด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกันและปรับใช้ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่คาดคิด โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมฯ อย่างคับคั่ง

นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคณะ ร่วมพิธี โดยประธานในพิธีจุดธูปเครื่องสักการะบูชาและผู้นำกล่าวโองการถวายเครื่องสังเวย จากนั้น ประธานนำเครื่องสักการะถวาย และนำดอกไม้ธูปเทียนไหว้สักการะ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย สโมสรนักศึกษาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมสักการะขอพรครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน ในปีนี้นักศึกษาตกแต่งขบวนตามชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลาว ไทยวน ไทลื้อ ไตใหญ่ ไตเขิน

มทร.ล้านนา สานต่อความร่วมมือ Tu Dortmund University

มทร.ล้านนา สานต่อความร่วมมือ Tu Dortmund University พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะ และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ร่วมกับ Tu Dortmund University ประเทศเยอรมนี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินงานพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยีศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ “Progressing Work-based Learning of TVET Systems in Thailand (ProWoThai)” โดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ Prof.Dr.Tessa Flatten รองอธิการบดีผฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.Dr.Sabine Hornberg คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการวิจัยด้านการศึกษา TU Dortmund โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ […]

มทร.ล้านนา สานต่อความร่วมมือ Tu Dortmund University

มทร.ล้านนา สานต่อความร่วมมือ Tu Dortmund University พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ร่วมกับ Tu Dortmund University ประเทศเยอรมนี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินงานพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวะและเทคโนโลยีศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ “Progressing Work-based Learning of TVET Systems in Thailand (ProWoThai)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ Prof.Dr.Tessa Flatten รองอธิการบดีผฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Prof.Dr.Sabine Hornberg   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการวิจัยด้านการศึกษา TU Dortmund โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ […]

ศิลปกรรมฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วม ถวายเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน โดยมีพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

พิธีเปิดนิทรรศการและส่งมอบผลงานศิลปะ ณ หอศิลป์เทคโนเจ็ดยอด

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. น.พิธีเปิดนิทรรศการและส่งมอบผลงานศิลปะจากเด็กพิการ ภายใต้โครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ โครงการที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการในภาคเหนือ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไปพิธีกรดำเนินรายการ โดย นางสาวมณีรัตน์ รัตนัง(อ้อม รัตนัง) การแสดงเปิดงานในรูปแบบการฟ้อนหน้ากากล้านนาร่วมสมัยโดย คุณรณรงค์ คำผา กล่าวรายงาน รศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานในพิธี นายโกวิท ผกามาศ ผอ.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวเปิดงาน กล่าวสนับสนุนโครงการโดย นางสาววธรรัตน โอฬารหาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)เวลา 10.00 น. พิธีมอบรางวัล และใบประกาศนียบัตร โดย นางสาววธรรัตน โอฬารหาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)รางวัลยอดเยี่ยม ผลงาน “จินตนาการโลกแห่งความสุข” เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ฟ่ง […]

มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย

มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมคณะทำงานและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิตวิธีการใช้งานเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย โดยนำดอกกุหลาบและเลมอน มาริโกลด์มาสาธิต ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและผู้สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดให้การผลิตน้ำมันหอมระเหยต่อไป

1 2