ไม่ดื่ม ไม่สูบ!! มทร.ล้านนาจัดรับน้อง

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L” (No Smoke No Alcohol) ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ หน่วยงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้เพื่อบริการนักศึกษาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งในปีนี้มีฐานกิจกรรมในการรับน้อง แบ่งออกเป็น 9 ฐานกิจกรรม ตามสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ฐานแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะสาขาวิชา, ฐานแนะนำหน่วยงานความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ, ฐานกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เน้นเรื่องสร้างความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ และในช่วงเย็นมีพิธีปฏิญาณตนในการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในปีนี้กิจกรรมได้ยึดแนวทางความเท่าเทียมและความหลายหลายเพศ

กองพัฒน์เทคโนล้านนา จัดสัมนาประจำปี

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนนักศึกษา ทั้ง 6 เขตพื้นที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และชมรมในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การนักศึกษาฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าที่หลักและหลักการทำงานขององค์กรนักศึกษาที่มีต่องานกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, พัฒนาศักยภาพของตัวแทนนักศึกษา, นำองค์ความรู้จากโครงการไปสานต่อและขยายผลในเขตพื้นที่ ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อตัวแทนทั้ง 6 เขตพื้นที่ (พื้นที่เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, น่าน, พิษณุโลก) เข้าร่วมโครงการกว่า 165 คน