5159

หน่วยงานสหประชาชาติ ร่วมประชุมฯ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

หน่วยงานสหประชาชาติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มร.ชม. เทศบาลนครเชียงใหม่ และเครือข่าย แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 วันที่ 19 มกราคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) เพื่อเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Air Quality Sensors” ภายใต้โครงการมลพิษทางอากาศในเขตเมือง (Urban Air Pollution Project) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา ศูนย์วิทยาการสารสนเทศและการพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และศูนย์ปฏิบัติการ AiroTEC มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Air Quality Sensors” ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและแชร์ประสบการณ์ในโครงการติดตั้งเซนเซอร์วัดฝุ่น Air Visual Pro ในเขตเทศบาลจำนวน 40 เครื่อง […]

มทร.ล้านนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

มทร.ล้านนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธานในพิธีนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมประกอบพิธี ณ ศาลาราชมงคล จากนั้นอธิการบดีพร้อมด้วยผู้ร่วมประกอบพิธีร่วมกันปล่อยปลาสู่คูน้ำเวียงเจ็ดลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานส่วนราชการร่วมงาน เริ่มจากเวลา 05.00 น. คณะผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทพเจ้านครราช ศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน นำผู้ร่วมงานเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มราชมงคลสรรเสริญ แก่อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 61 ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

มร.ชม. ร่วมการประชุมเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ

มร.ชม. ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566 ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม MS 308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดงานประชุมเครือข่ายฯ และผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นหารือสืบเนื่องเรื่องรูปแบบการทำวิจัย วิศวกรสังคมของเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูลวารสารของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง การเตรียมงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023” […]

มร.ชม.จัดอบรม งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

มร.ชม.จัดอบรมปฏิบัติการงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน” รุ่นที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ และเครือข่ายสมาชิก งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.-มร.ชม.) กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง วิทยากร อพ.สธ. พร้อมด้วย คณะวิทยากรศูนย์ประสานงาน […]

ม.พายัพ ชวนร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญชวนร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ (50th Anniversary of Diplomatic Relations Thailand – Bangladesh) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและบังกลาเทศ วันที่ 20 มกราคม นี้ ผศ.ดร.เทียน เลรามัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากสถานทูตบังกลาเทศ ในการจัดงานประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีครบรอบ 50 ปี โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีวิทยากรจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุม และให้ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและบังกลาเทศ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสุขภาพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมที่มหาวิทยาลัยพายัพได้ ในวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยจะเริ่มการบรรยายตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.30 น. และในช่วงเย็นจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ที่ดีครบรอบ 50 […]

อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับโล่ ‘นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น’

อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับโล่เกียรติยศ “นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565” จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565 จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ ที่ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ในงาน Sampaguita Day เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ AB สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.วีระพล ทองมา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Extension Education, College of Public Affairs and Development จาก University of the Philippines Los Baños […]

จับมือ 15 สถาบัน ตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

ม.อ. – มฟล. จับมือ 15 สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สู่ความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ ครั้งที่ 1 (The 1st NSU-Net Presidents’ Forum) ภายใต้หัวข้อ Sustainable Networking for a Better Future Together โดยมี รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้แทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้ the North-South University Network (NSU-Net) ระหว่าง 6 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ […]

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีครบรอบ 36 ปี สถาปนา มจร.

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีครบรอบ 36 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตแพร่ และพิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนิสิต “สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เขมงฺกรมหาเถร” วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมร่วมพิธีครบรอบ 36 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และพิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนิสิต “สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เขมงกรมหาเถร” นอกจากนี้นางดารณี ชัยนิชยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้รับมอบเกียรติบัตร จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในการร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา มจร. วิทยาเขตแพร่ ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บ้านผลไม้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดี พาวเวอร์ แอนด์ คูล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โชเซ่น ดิจิตอล จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การออกแบบวิจัย สร้างนวัตกรรม ร่วมกันให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทั้งระบบ ในด้านเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มร.ชม. ร่วมอบรมเครือข่าย ผู้นำนักศึกษา

มร.ชม. ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 6 สถาบัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้นำนักศึกษาจำนวน 18 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 6 สถาบัน (MOU) ครั้งที่ 11 Students’ leadership Network Training Program for Quality Assurance, Art and Cultural Exchange Faculty of Humanities and Social Sciences Northern Rajabhat Universities 6 Institutions (MOU) 11th ณ […]

มช.เปิดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ Reunion ครั้งที่ 7 “เรารักกัน”

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ Reunion ครั้งที่ 7 “เรารักกัน” ก่อนร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอย โดยมี คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักศึกษาเก่าจากคณะต่างๆ ร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม กว่า 500 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 2