MOU การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน

โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเสริมสร้างภูมคุ้มกันสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน ระหว่างโรงเรียนจอมทอง กับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง โรงพยาบาลจอมทอง สถานีตำรวจภูธรจอมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และสาธรณสุขอำเภอจอมทองได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง กล่าวรายงาน และต้อนรับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข และโครงการ To Be Number One โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 อินทนนท์ โรงเรียนจอมทอง […]