มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

มูลนิธิ CCF ใน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จ.พะเยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564/65 ให้กับเด็กนักเรียน ที่ สพป.พะเยา เขต 2 โดยมี นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.โรงเรียน ในภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน ร่วมมอบทุนการศึกษา นายชาญชัย ทองแสน กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิฯ ได้รับทุนการศึกษา ทั้งหมด จำนวน 1,388 ทุน เป็นทุนการศึกษา 3,787,500 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทุนการศึกษาดังกล่าว จะช่วยลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษา และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวนมาก จึงให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนใช้ความมานะพยายามเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ ซึ่งต้องขอบคุณ มูลนิธิฯ และขอให้มูลนิธิฯ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเติบโต เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนได้เพิ่มมากขึ้น […]