ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก

ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 – 21.00 น. ณ ห้องอาหาร Chef Don อาคารบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานสาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เผยว่าหลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและวางแผนเชิงนโยบายระดับองค์กรด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้จะมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เราคือเป้าหมาย ไม่ใช่ทางเลือก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานสาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การอธิบายเกี่ยวกับ […]