3567

สภานักศึกษา มร.ชม. ออกแถลง “ยกเลิกระบโซตัส”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แถลงการณ์ยกเลิกระบบ SOTUS ที่นับว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา โดยระบุในแถลงการณ์ว่า สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ :: เรื่อง ยกเลิกระบบ SOTUS :: • จากกรณีที่มีการร้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับน้องในระบบ SOTUS ซึ่งเป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมอำนาจนิยม และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา • ผู้นำนักศึกษา ประกอบไปด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะและวิทยาลัย ได้มีการประชุมหารือในวาระพิเศษ เสนอญัติออกแถลงการณ์ขององค์กรผู้นำนักศึกษาในการยกเลิกระบบ SOTUS ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า กิจกรรมนี้เป็นระบบอันแสดงถึงอำนาจนิยม มีลักษณะอันไม่เป็นที่ยอมรับต่อนานาอารยชน ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงมีมติยกเลิกกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ๑. ยกเลิกระบบ SOTUS และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่สื่อถึงการกดขี่ และลดทอนความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง ๒. ให้ยกเลิกกฎระเบียบของสาขาที่นอกเหนือจากกฎระเบียบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ […]

ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมร.ชม.

มร.ชม. จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องแกรนด์วิว 1 – 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวและครูฝ่ายวิชาการใน 17 จังหวัดภาคเหนือได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการบรรยายข้อมูลการจัดการศึกษาและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยายข้อมูลเกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูวิชาการ จากสถานศึกษาในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ […]

มรชม.สร้างเสริมสุขภาพสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างเสริมสุขภาพสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเด็กหอสุขภาพดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “ออกกำลังกาย เพื่อเด็กหอสุขภาพดี” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย CMRU MODEL กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาหอพักด้านสุขภาพ และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบจักรยานครูเป็นเลิศส่งต่อให้นักศึกษาครูรุ่นน้อง จำนวน 16 คัน โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด และไม้แบดมินตัน จำนวน 20 คู่ ณ หอพักนักศึกษาแม่ริม 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้มีจักรยานใช้สำหรับการเดินทางไปเรียน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ภายในบริเวณสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากมลพิษ ในการจัดกิจกรรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี […]

มร.ชม. ทำ MOU ยกระดับอาหารเหนือด้วยการฉายรังสี

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ร่วม MOU ยกระดับ “อาหารไทยภาคเหนือ”ด้วยการฉายรังสี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือสอดรับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นในภาคเหนือ สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค ด้วย “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์   บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์” โดยความร่วมมือ 5 หน่วยงานหลัก นำโดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. พร้อมด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนาม […]