ผู้ช่วยผบ. ตร.เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปชช.

ผู้ช่วยผบ. ตร.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศช่วง 3 เดือนแก้ไขไปแล้วกว่า 5,332 เรื่อง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผบ. ตร.ได้เปิดเผยว่าตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรวมไทยสร้างชาติขับเคลื่อนไปด้วยกัน (Stronger Togethec) ของรัฐบาล ที่มุ่งการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน รวมพลังกันเพื่อทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ ซึ่งได้รับรายงานปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนจำนวน 5,578 เรื่อง และได้แก้ไขปัญหาไปแล้ว 5,332 เรื่อง ได้แก่ 1.ปัญหาด้านสังคม เช่นยาเสพติด 2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจเช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 3.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ และ4. ปัญหาด้านความขัดแย้งเช่น เห็นต่างทางการเมือง ศาสนาและเชื้อชาติข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินซับซ้อน ทั้งนี้มีปัญหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขก็ได้เร่งรัดแล้วและได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศให้เร่งประสานงานกับเครือข่ายภาคประชาชนและให้ลงพื้นที่เร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้คลายความเดือดร้อนเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติต่อไป