นร.ดอยเต่าฯ คว้ารอง 2 แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รับรางวัลรองชนะเลิศ ขอเสียงปรบมือและแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ นักเรียนและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เด็กชายศักดาเทพ สอนตา เด็กหญิงศิริวิมล ชุ่มกาศ เด็กหญิงวิรัลพัชร คำอักษร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยมี ครูประภาศรี ปาลี ครูสุชาดา หาญป่า และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นครูที่ปรึกษา ภาพ/ข่าว : ครูประภาศรี ปาลี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาฯ

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นำเสนอประสบการณ์ บริหารจัดการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนการรู้ มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการอบรม จำนวน 13 โรงเรียน 65 คน ในการอบรมครั้งนี้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผอ.โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นายสมบัติ ศรีวรรณชัย นางจันทร์ดี ดีฝั้น ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และ นางกนกลักษณ์ แปงมูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 […]