Puttisopon Innovation Education Festival 2022

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพุทธิโศภน ได้จัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา Puttisopon Innovation Education Festival 2022 โดยมี นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาร่วมประเมิน นวัตกรรมการศึกษาของคณะครู ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร.ร.พุทธิโศภน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

ร.ร.พุทธิโศภน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนพุทธิโศภน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยมี นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกเสือทุกนาย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร.ร.พุทธิโศภน จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนพุทธิโศภน จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนัก ถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด ซึ่งได้รับมอบจากประธานในพิธีและผู้มีเกียรติในวันนี้ด้วย ณ โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร.ร.พุทธิโศภน ร่วมแสดงพลังในกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยมหันต์ต่อมนุษยชาติทั่วโลก ทุกประเทศ ต่างพยายามร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว “สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ” จึงได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โรงเรียนพุทธิโศภน ได้ร่วมจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 โดย นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ และนำคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ มีการแสดงของนักเรียนกลุ่ม To Be Number One และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณถนนราชมรรคาผ่านชุมชนใกล้เคียง เพื่อประกาศการต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงโทษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด