มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนา

มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. โดยความร่วมมือของภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ ASIA CENTRE, มูลนิธิ Friedrich Naumann, สำนักงานกสทช. , เครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และใช้โอกาสนี้ในการปรึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในเครือข่ายการรู้เท่าทันสื่อที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr.James Gomez Regional […]

มรชม.น้อมถวายความจงรักภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมถวายความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์สามเณร จำนวน 71 รูป จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ทั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานและตัวแทนชุมชน ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการแสดงฟ้อนเล็บเทิดพระเกียรติ “คีตะล้านนาเทิดพระเกียรติองค์ราชัน” เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติสูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2565 ประกอบด้วยขบวนอัญเชิญบายศรีทูนพระขวัญ […]