ราษฎรบนที่สูง กราบลาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ราษฎรบนที่สูง กราบลาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก่อนที่จะบรรพชา อุปสมบท 2 – 3 ก.ค.65 ณ วัดเบญจมบพิตร เมื่อ​วันที่​ 30 มิถุนายน 2565 คณะพระธรรมจาริก นำผู้ที่จะบรรพชา อุปสมบท จำนวน 174 รูป/คน บวชพระ 79 รูป บรรพชาสามเณร 95 รูป กราบลาเพื่อขออโหสิกรรมก่อนเข้าพิธีบรรพชา อุปสมบท ต่อ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนจะบรรพชา อุปสมบทที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 ประกอบพิธีโกน ณ วัดเบญจมบพิตร บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ถวายปัจจัยสนับสนุนอุปถัมภ์การบรรพชาอุปสมบท จำนวน 689,999 บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) มีพระอุดมบัณฑิต รองประธานพระธรรมจาริก เป็นประธานรับ […]