2773

เข้าร่วมรับการนิเทศแบบผสมผสาน

นิเทศแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเน้นการสื่อสาร (CLT) วันที่ 10 มกราคม 2566 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ และนายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชมนาด พรมมิจิตร หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน เข้าร่วมรับการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเน้นการสื่อสาร (CLT) ภายใต้โครงการการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางสาววนิดา แอนนัส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้นิเทศ ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

นิเทศแบบผสมผสานฯ เพื่อการออกแบบการเรียนภาษาต่างประเทศ

นิเทศแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเน้นการสื่อสาร (CLT) วันที่ 10 มกราคม 2566 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ และนายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวชมนาด พรมมิจิตร หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน เข้าร่วมรับการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเน้นการสื่อสาร (CLT) ภายใต้โครงการการนิเทศแบบผสมผสานเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางสาววนิดา แอนนัส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ทำหน้าที่ผู้นิเทศ ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

มทร.ล้านนา ให้ความรู้การสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากขยะ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนาฉนวนจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการสังเคราะห์ของเถ้าลอย กากผงสีและโพลีไอโซไซยานูเรตเพื่อทดแทนฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียง” ภายใต้โครงการ Reinventing ปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล หัวหน้าโครงการ และ ดร.ภาสินี ศิริประภา หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุหมุนเวียนและคณะนักวิจัยร่วมเป็นวิทยากร ณ อาคารช่างยนต์ มทร.ล้านนา โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากขยะอุตสาหกรรม และการขึ้นรูปเท่าขนาดจริง รวมทั้งการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดในกิจการหรือธุรกิจในอนาคตได้ ให้แก่ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านห้องเย็น อาคารพลังงาน กลุ่มธุรกิจออกแบบและตกแต่งสวน งานก่อสร้าง กลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตร อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 60 คน

ประชุมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายบุญรัตน์ สว่างเเจ้ง รองผู้อำนายการฝ่ายพัฒนากิจการฯ พร้อมด้วยนายสิราม ถามดี หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมคณะครูแผนกช่างยนต์ เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม

ต้อนรับครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Fo Guang

ต้อนรับครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพจากมหาวิทยาลัย Fo Guang ไต้หวัน วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ และนายชรันยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวชมนาด พรมมิจิตร หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และครูผู้สอนภาษาจีน เป็นตัวแทนต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เฉิน ซ่างเม่า( Professor.Dr.Chen Shangmao) พร้อมด้วยคณะนักศึกษาในโอกาสการเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์อาชีพจากมหาวิทยาลัย Fo Guang ไต้หวันเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. – 8 ก.พ. 66 ในการนี้ทั้งสองสถาบันได้ร่วมพูดคุยความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

กิจกรรม”ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน”

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสิราม ถามดี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯและทีมงานโครงการพิเศษฯ คณะครูแผนกช่างยนต์ นักเรียน นักศึกษาดำเนินงานกิจกรรม”ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน(Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลาน ด้านหน้ากองพลทหารราบที่7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 3 มกราคม 2566 มียอดผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 28 คน ยานพาหนะ 28 คัน โดยแบ่งเป็นรถจักรยานต์ 26 คัน รถยนต์ 2 คัน

วท.ชม จัดพิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

มอบถุงยังชีพให้กับบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบถุงยังชีพให้กับบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจบุคลากรดังกล่าว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ในวันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it center

วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการชรันต์ยุทธ์ บุญยง และทีมงานโครงการพิเศษฯ คณะครูแผนกช่างยนต์ นักเรียน นักศึกษาดำเนินงานกิจกรรม “ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลาน ด้านหน้ากองพลทหารราบที่7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 2 มกราคม 2566 มียอดผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 26คน ยานพาหนะ 26คัน โดยแบ่งเป็นรถจักรยานต์ 25 คัน รถยนต์ 1 คัน

วท.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม BODAO CUP

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม BODAO CUP วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ รองผู้อำนวยฝ่ายแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วย น.ส.ปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน น.ส.ชนนิกานต์ จริตงาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และ นายอดิเรก นวลศรี ครูผู้ควบคุมทีม ขึ้นกล่าวสนับสนุนและเข้าร่วมงานกิจกรรม BODAO CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์ “มูเตลูปังปัง” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หารือ MOU ระหว่าง วท.ชม. และม.สวนดุสิต ว.ลำปาง

ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกวิชาธุรกิจการบิน กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ นางสาวชนนิกานต์ จริตงาม ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง สาขาธุรกิจการบิน เพื่อหาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แผนกวิชาธุรกิจการบิน กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง สาขาธุรกิจการบิน ในการเทียบโอนหลักสูตร และรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง สาขาธุรกิจการบิน ได้ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ณ ห้อง ประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รับรางวัลและมอบรางวัล “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน TVET DNA

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาว ปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน นางสาว ศศิมา เรืองสมบัติ ครูแผนกวิชา โลจิสติกส์ฯ นางสาว ชนนิกานต์ จริตงาม ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน ได้เข้าร่วมการประชุมและได้รับเกียรติทั้งขึ้นรับรางวัลและมอบรางวัล “ สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน TVET DNA และรวมพลังภาคีเครือข่าย” ในงานวิชาการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ด้วยการศึกษาสายอาชีพ” โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้มอบรางวัลระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2665 ณ โรงแรม Centra by centara ศูนย์ราชการ และ คอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ […]

1 2 3 6