พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG

พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา11.00 น. ห้องสัมมนาลีลาวดี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปาฐกถาพิเศษ “พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ในงาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ภารกิจของแต่ละหน่าวยงานในการร่วมบริหารจัดการภายใต้แนวคิด BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy)