102

แสดงความยินดี ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44-45 มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และครั้งที่ 45 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ขอบคุณ Payap University Chiang Mai Thailand โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย คณะนิติศาสตร์ 10 คน คณะบริหารธุรกิจ 14 คน วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 8 คน วิทยาลัยดุริยศิลป์ 2 คน ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 6 คน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย คณะนิติศาสตร์ 35 คน คณะบริหารธุรกิจ […]

มทร.ล้านนา คว้ารางวัล ตัวแทนไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัล Thai Star Packaging Award 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ Student – Package (Prototype) ประเภทนักเรียน-นักศึกษา จากเวทีการประกวด (Thai Star Packaging Award 2022) เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมพระราม 2 ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 กรุงเทพมหานคร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ “DIPROM Creative Products Fair 2022” จัดขึ้นโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้แสดงศักยภาพ และเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพ […]

สร้างความร่วมมือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาย ชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายชัยวัฒน์ พอพิน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และน.ส.ชนนิกานต์ จริตงาม ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมรับฟังข้อตกลงแนวทางในการสร้างความร่วมมือ ระหว่าง แผนกวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กับ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับชั้น ปวส. จากแผนกวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สามารถเข้าศึกษาต่อและเทียบโอนหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี ในสาขาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดโครงการ “APTYPS 2022”

เอ็นทีภาคเหนือ ร่วมมือ APT ดำเนินการโครงการ “APTYPS 2022” อบรมพัฒนาทักษะการเขียน Coding ณ ร.ร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จ.เชียงใหม่ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขาย และปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือร่วมเป็นประธานพิธีเปีดอบรม “พัฒนาทักษะในการเขียน Coding” ภายใต้โครงการ APT Young Professional and Student Programme (APTYPS) 2022 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จ.เชียงใหม่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเรียกว่า “เอ็นที” ได้รับความไว้วางใจจากองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Telecommunity) ในประเทศไทย หรือ “APT” ให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ APT Young Professional and Student Programme (APTYPS)2022 และ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิก […]

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ กับบริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายสุทธิพจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ นายกันต์พจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด (สาขาเชียงใหม่) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่โดยบันทึกข้อตกลง มีสาระสำคัญในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงนจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธ์ที่ดีหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างสอดคล้อง และตรงตามเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยและสหกิจศึกษา พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าได้เยี่ยมชมสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาจะได้รับในการเข้ามาฝึกปฎิบัติงานและทำงานร่วมกัน

ปี 66 อนุบาล – ป.1 ห้ามสอบวัดทักษะวิชาการ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า  ได้ลงนามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวมีข้อสรุปดังนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566  มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญและประเด็นที่ปรับเพิ่มเติม ขอแจ้งเน้นย้ำเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ คือ เพิ่มหลักการดำเนินการรับนักเรียนให้มีความปลอดภัย มีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียนที่ปลอดภัย ทั้งจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ภัยจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ และบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับทราบประกาศเขตพื้นที่บริการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน รวมทั้งให้คำปรึกษาการรับนักเรียนของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การรับนักเรียนมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ บทบาทของโรงเรียนในส่วนของการจัดทำแผนการรับนักเรียน ต้องให้สอดคล้องตามแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2569 และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. รวมทั้งนำเสนอการประกาศเขตพื้นที่บริการ และแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ […]

(มีคลิป) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารฯ เยือน ว.สารพัดช่างเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารฯ เยือน ว.สารพัดช่างเชียงใหม่ ทุนนวัตกรรมวิชาชีพชั้นสูงผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (กสศ.) คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ..ท่าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี, ท่าน ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ (กสศ.), ท่าน ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม หัวหน้าโครงการวิจัยทุนนวัตกรรมวิชาชีพชั้นสูงฯ, นายศุภวุฒิ พุฒขวัญ นักวิชาการ (ด้านการศึกษาพิเศษ) ผู้แทนสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, ผศ.ดร.บุญฑริกา บุลภักดิ์ นักวิจัยพื้นที่ประจำวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และคณะผู้ติดตามฯ ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตาม โครงการทุนนวัตกรรมวิชาชีพชั้นสูงผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17-18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ นายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารฯ คณะทำงานฯ คณะคุณครูผู้สอน และครูผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน […]

พิธีมอบทุนการศึกษา

ผอ.สนภ.3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา มสยช. แก่บุตรของกำลังพล สังกัด นทพ. ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ มสยช. แก่บุตรของกำลังพล สังกัด นทพ. ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีมีความประพฤติเรียบร้อย ในส่วนของ สนภ.3 นทพ. จำนวน 2 ทุน คือ ด.ญ.เพ็ญนภา ใจกว้าง และ น.ส.หนึ่งฤทัย ปีกแก้ว ณ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

อบรมหลักสูตรสถานศึกษาฯ

รร.เทพนารี เสริมคุณภาพครูอบรมหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่ารร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่โดยการนำของนายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี นำคณะครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ วันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้รับความสะดวกด้านสถานที่และการบริการจาก ผอ.เทอดศักดิ์ ผืวเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ ผอ.สิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิผอ.รร.มารดาอุปถัมภ์และคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง

รางวัลพระราชทาน ปี 64

เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป “นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564” โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตร กล่าวว่า หนูมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับที่ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าสูงสุดในชีวิตการเป็นนักเรียนของหนู หนูจะมุ่งมั่นทำความดีให้สมกับที่ได้ชื่อว่า “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” หนูจะตั้งใจเรียน ตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมจิตอาสาเมื่อมีโอกาส หนูขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้โอกาส ให้การสนับสนุน และบ่มเพาะปลูกฝังหนูทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564

งาน Harris Carnival 2022

12พฤศจิกายน 2565 งานประเพณีแฮรีสปีนี้..ไม่ได้มีแค่งานวิ่ง สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิวิลเลียมแฮรีส ขอเชิญนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ..และผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน Harris Carnival 2022 งานฟรี!!.สำหรับทุกคนในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป มาย้อนอดีตวันวาน.. ชมหนังกลางแปลง บรรยากาศดีๆ.. ในสนามจามจุรีสนามที่สวยที่สุด ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่รักของเรา.. บรรยากาศภายในงาน มีซุ้มเกมส์ ซุ้มอาหาร ดูหนังกลางแปลงเรื่อง “แฟนฉัน” หนังเริ่มฉายเวลา 19.30 น. เตรียมเสื่อมาให้พร้อมนะคะงดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงานรายได้จากการจำหน่ายคูปองเครื่องเล่นและอาหารหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิวิลเลียมแฮรีส

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร พระครูสมุห์สุเมศ สุเมโธ ครูพระสอนศาสนาโรงเรียน (วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร) นายพิสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล ต่อคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาวประกอบด้วย นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (ประธานคณะกรรมการ) , นางสาววิมล ปวนปันวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต […]

1 2 3 15