มอบทุนการศึกษา 72 ทุน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. สุรชาติ มุกดาหาร รอง. ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 72 ทุน ให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังนเรศวร ในเขตพื้นที่ จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ฉก.ร.14 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังทัศนคติมีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมี… พล.อ. ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และ พล.ต. บรรลุ เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการสำนักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน กรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทน บก.ทท. เป็นประธาน ณ ฉก.ร.14 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

มช. จับมือ กฟผ. นำเทคโนโลยียกระดับเกษตรกรลำปาง

​วันที่ 9 สิงหาคม 65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืนของจังหวัดลำปาง” โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง ​การลงนามดังกล่าวนับเป็นคำมั่นสัญญาในการมุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยการนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุทยานฯ มาช่วยส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกร เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปางให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่มั่นคง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งหลังจากนี้ อุทยานฯ มีแผนเตรียม kickoff โครงการย่อยอีกมากมาย อาทิ การบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเชิงธุรกิจสู่การสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Technology and Business Incubation for Smart […]

โรงเรียนวชิรป่าซาง รับโล่รักษาสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม

โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เข้ารับโล่ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีการบูรณาการในการจัดการขยะต้นทาง ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม โดยมีคุณครูรุจิรา ชัยวัง เป็นตัวแทนคณะครูเข้ารับรางวัล จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จึงขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวชิรป่าซาง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านภาคีเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลดีเยี่ยมในครั้งนี้

ครูเมืองลี้คว้ารางวัลครูต้นแบบประชาธิปไตย

ครูเมืองลี้ คว้ารางวัลชนะเลิศ ครูต้นแบบประชาธิปไตย ระดับประเทศ ประจำปี2565 ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพิเชษฐ์ ใจปวน ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย พร้อมเงินรางวัล50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา (กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย) ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ซึ่ง ได้จัดทำสื่อการสอนประชาธิปไตยส่งเข้าประกวดโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการตัดสินสื่อการสอนประชาธิปไตย ประกอบด้วยนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภาพลเอกประสาท สุขเกษตร สมาชิกวุฒิสภานายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล ผู้แทนจากบริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัดนายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมและผู้ก่อตั้งสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ […]

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น

มร.ชม.ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 อ.กมลวัน สังสีแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะอาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2565 จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Miss Chiho Maeshima จาก Tokiwa University, Miss Tamaki Naoi และ Mr.Haruaki Ito จาก Kyorin University เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน ให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน และแนะนำข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในจังหวัดเชียงใหม่

มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเครื่องมือวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน จัดโดย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 มีคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว […]

โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิด”โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดยรศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี พร้อมผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา “โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่าง ๆ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สองพี่น้อง 5 สนามแข่งขันคณิตศาสตร์

สองพี่น้อง วริชช์-ฉันทัช เชื้อสะอาด กับ 5 สนาม ระดับนานาชาติและระดับประเทศในวิชาคณิตศาสตร์ ​นายวริชช์ เชื้อสะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กับ 5 ผลงานวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ 1.สนามนานาชาติ ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัล OUTSTANDING AWARD ในระดับนานาชาติกับรายการ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2022 BBB-Big Bay Bei International Mathematical Olympiad 2022 โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย พม่า และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมากกว่า 800 คน จัดโดย OCEC ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 7 เดือน […]

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทรชูทิศฯ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1 สิงหาคม 2565 ปีที่ 36 พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดศูนย์ HCEC ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ อาคารร่มเกล้าพระภูมินทร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนวัฒโนทัยพายัพ คว้ารางวัลแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/8 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ” ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30–31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 คือ นายทศพล ดวงจิตร, นายณัฐกิตติ๋ บุญเป็ง, นางภธิรารัช นันติ และ Mrs.Rie Kanamori ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้คว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้1) นายจิรวัฒน์ รัตนานุกูลพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตัวอักษรคันจิเป็นตัวอักษรฮิระงะนะ2) น.ส.สินีนารถ โลไธสง, น.ส.เกตศิณี ยอดสร้อย, นายปภังกร สมบัติดวงดี, นายสิปปกานต์ […]

นักเรียนช่องฟ้าซินเซิง ชนะเลิศร้องเพลง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รองผอ.รร.สันกำแพง กลุ่มกิจการนักเรียน รับโล่ดีเด่น

ดร.ธนพล กลิ่นเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สันกำแพง กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รับโล่รองผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2564 ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

1 2 3 6