เยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำ การเตรียมพร้อมการรับเสด็จฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่ม กพด. และกลุ่ม สพม.เชียงใหม่ ทุกโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการเตรียมพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ ในด้านต่างๆ โอกาสนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ขอขอบคุณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาสนองงานฯ และเตรียมความพร้อมการเสด็จฯ

สพม.เชียงใหม่ ติดตามพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติสถานศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วย นายประภาส กาวารี รองผู้อำนวยการ และนางสาวพชรพรรณ สัมมาอรรถ หัวหน้างานประกันคุณภาพ ได้ให้ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ในโอกาสที่มาติดตามพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรับคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมและนอกจากนี้ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้รับรางวัลการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ On August 8 ,2022. Mr.Samrej Kraiphan, the director of Maerimwittayakom School Mr.Prapat Kavaree, the deputy director, and Miss Phacharaphan Sammarut, the head of […]

ประชุมชี้แจงประเมิน ITA สถานศึกษา 65

สพม.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงประเมิน ITA สถานศึกษา 65 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณรักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อม นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อความเข้าใจการประเมิน และการดำเนินงานการประเมิน ITA สถานศึกษา สอดคล้องกับ นโยบายของ สพฐ.ในการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ตั้งเป้าในการประเมินให้ได้ระดับ A ขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม 23 โรงเรียน ประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet เวลา 13.30 น. – 16.00 น. […]

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ระดับจังหวัด โดย นางสาวกิรณา โนนสินชัย รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ในการนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สพม.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

สพม.เชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษา ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สพม.เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

สพม.เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ โถงหน้าอาคาร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า เจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมพิธีฯ ในการนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพัชราพร แก้วบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีดังกล่าว

ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน

สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี วันที 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสารความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ภาพ : กลุ่มนโยบายและแผน

อบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยในสถานศึกษา

อบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ประชาธิปไตยในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการสภานักเรียน วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการสภานักเรียน ให้แก่ ครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงใหม่ จำนวน 34 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวมจำนวน 136 คน โดยมี นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียน เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางและมาตรการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้าน ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ ประธานพิธีกล่าวว่า โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการสภานักเรียน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สภานักเรียน เสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสรรหาคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางและมาตรการดำเนินงานสภานักเรียน […]

พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเดชดวง อินทรกำแหง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเดชดวง อินทรกำแหง บิดาของ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รับการนิเทศฯ การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม นำโดย นายวิรัตน์ มาตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดยคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปะทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ก็ชำนาญการพิเศษ นายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เพื่อเป็นการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในสถานศึกษา/เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Leaming ของครูในชั้นเรียน หรือการบูรณาการในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา กิจกรรมแนะแนว การบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียน รวมถึงนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา

สพม.เชียงใหม่ นิเทศบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

สพม.เชียงใหม่ นิเทศบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Policy โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล นิเทศบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพม.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นายสุพล ประสานศรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ นางฐิติพร ไขแสง นางสาวอรอุมา กงไกรราช และนายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย QUICK POLICY ได้แก่ พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฎิบัติ ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย Active Learning พาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ Learning loss O-Net และสถานศึกษาปลอดภัย ในการนี้ นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน […]

ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

สพม.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อเดชดวง อินทรกำแหงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อเดชดวง อินทรกำแหง บิดาของนายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3