72393

สพม.เชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต สอบแข่งขันครูผู้ช่วย

สพม.เชียงใหม่ กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต สอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 11เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน ITA2023

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนะนำแนวทางในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของ สพม.เชียงใหม่ ที่แสดงถึงการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยทุกกลุ่ม/หน่วยของภาระกิจใน สพม.เชียงใหม่ มีส่วนร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

สพม.เชียงใหม่เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสำหรับการประเมินผลทางการศึกษา Digital for Education”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสำหรับการประเมินผลทางการศึกษา Digital for Education” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่ ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดประเมินผลการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการวัดผลประเมินผล และInfographic สำหรับการนำเสนอข้อมูลเชิงวัดและประเมินผลทางการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์ม CANVA โดยมีศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่เป็นวิทยากร และคณะทำงานในครั้งนี้

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

สพม.เชียงใหม่ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจรวันที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ในครั้งนี้

นิเทศ ติดตามการเรียนภาษาต่างประเทศ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ กันวะนา นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล และนายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นิเทศ ติดตามการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ชั้น4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( รอบ 6 เดือน) ได้แก่ 1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิต ธิยาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2.นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 3. นายเชิงยุทธ มูลเอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ห้องประชุมนพรัตน์จักรีทิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา […]

ลงนามข้อตกลง (MOU) มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ลงนามข้อตกลง (MOU) มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, มูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ, มูลนิธิศานติวัฒธรรม, สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรภาค 5 ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงสำหรับการร่วมมือแบบบูรณาการ ในการจัดทำมาตรการ และการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ร่วมมือขับเคลื่อนมาตการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 […]

สพม.เชียงใหม่ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การแข่งขันทางวิชาการนักเรียนด้านคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการฯ และนายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ นักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีจำนวนผู้สมัครสอบ 1,973 คน ดังนี้1.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 802 คน2.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 713 คน3.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 168 คน4.โรงเรียนจอมทอง 117 คน5.โรงเรียนสันกำแพง 106 คน6.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 37 คน7.โรงเรียนพร้าววิทยาคม 29 คนและ 8.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1 คนภาพข่าว:นางปณิตา ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เชียงใหม่

นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 รร.แม่แตง

วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ คณะ กรรมการ ก.ต.ป.น. นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่มพร้อมด้วยนางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ และนายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่แตง ตามนโยบายด้านต่างๆ ของ สพฐ. การนิเทศระดับชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ เยี่ยมชมการจัดค่ายบูรณาการทักษะลูกเสือของนักเรียน นอกจากนี้มีการสรุปและสะท้อนผลการนิเทศกับผู้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ รอง ผอ.สถานศึกษา

สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และนายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน) จำนวน 5 คน ได้แก่ 1.นางสาวพิชามญชุ ปินตาแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 2.นายอรรณพ คำมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 3.นายกิตติพงษ์ คำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 4.นายรุ่งโรจน์ เหน่คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 5.นางสาวภัทรานิษธุ์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา […]

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับการนิเทศฯ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมด้วยนางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ และนายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศติดตามการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตามนโยบายด้านต่าง ๆ ของ สพฐ. การนิเทศระดับชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ เยี่ยมชมการจัดค่ายบูรณาการทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปและสะท้อนผลการนิเทศกับผู้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป

1 2 3 14