ศปก.อ.อมก๋อย​ ตรวจร้านอาหารในพื้นที่​ ย้ำการปฏิบัติตามกฎหมาย

ศปก.อ.อมก๋อย​ ตรวจร้านอาหารในพื้นที่​ ย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด วันที่ 28 มิ.ย.65 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย/หน.ศปก.อ.อมก๋อย สั่งการให้ นายอนุรักษ์ ศิลป์ไพราช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย​ สมาชิก อส.อ.อมก๋อย บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อมก๋อย ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม สถานประกอบการ/ร้านอาหาร ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 41/2565 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้อ 3 การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนด และสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ฯลฯ สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop […]