72757

เชียงใหม่ เสี่ยงอันดับ 1 สารเคมีตกค้างในเลือดสูงสุด

ภาคเหนืออ่วม พบสารเคมีในผักสูงสุด เชียงใหม่ เสี่ยงอันดับ 1 ตกค้างกว่า 70%   เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2565 ที่กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม สานพลังภาคีเครือข่ายดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูล กระบวนการพัฒนาต้นแบบพื้นที่อาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่พบสารเคมีตกค้างในเลือดสูงเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ จึงต้องเร่งดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผลอินทรีย์ร่วมมือกับร้านอาหาร ตลาด โรงแรม โรงเรียน พัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน ช่วยผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสม นำไปสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเอง สร้างอาหารจากการปลูกผักที่ปลอดภัยด้วยตนเองได้   รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า ภาคเหนือ เป็นภาคที่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายประชาชนระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยสูงสุดมากว่า 10 ปี ในปี 2565 มีสารเคมีตกค้าง 70.3% ภาคใต้ 58.65% ภาคกลางและภาคตะวันออก 41.19% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.14% มช. สานพลัง สสส. และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการสร้างเสริมสุขภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคและกลุ่มผู้เปราะบาง ในช่วงภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งผลักดันระบบห่วงโซ่อาหารอย่างครบวงจรเข้าสู่ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่เชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนการทำงานด้านอาหารปลอดภัย สร้างความรอบรู้ด้านอาหารแก่ผู้บริโภค ลดการตกค้างของสารเคมีทั้งในผักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มุ่งเป้าให้เชียงใหม่เป็นเมืองอาหารปลอดภัยอย่างแท้จริง ศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า พืชผักในเชียงใหม่ที่มีการตกค้างของสารเคมี 5 อันดับแรก คือ คะน้า ผักกาดขาว มะเขือเทศ […]

หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินการ “บวร”

คณะทำงานจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สสส.) นำโดยนางสุพิมพ์ ค้าขาย ประธานจุดจัดการ ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เลขานุการยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินการ “บวร” ปลอดบุหรี่ ระยะที่ 2 และนางสาวณัฎฐิณี ปินตา ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปปถัมภ์ เข้าพบ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เวลา 10.30 – 11.30 น. วันที่ 19 ตุลาคมๆ 2565 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด โดยทางโครงการจะมีการขับเคลื่อนต่อไป พร้อมทั้งได้วางแผนการดำเนินการ อาทิ การส่งเอกสารของโรงเรียนในสังกัด การทำข้อตกลง (MOU) กับภาคีเครือข่าย การอบรมนักเรียนแกนนำ Gen Z และการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ และศูนย์การเรียนรู้พื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

กรม อ. ดึงครู 100 โรงเรียน ปั้นเป็นเทรนเนอร์ ส่งเสริมสุขภาพดีฯ

กรม อ. ดึงครู 100 โรงเรียน ปั้นเป็นเทรนเนอร์ ส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร (Training for Trainer) ในการ ส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) ปี 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ ในพระองค์ 904 และรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธาน นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า […]

กินปูนาเป็นๆ-หมึกช็อต-กุ้งเต้น เสี่ยงพยาธิไช สมอง

 นักโภชนาการเตือน เมนูดิบ ‘ปูนาเป็น ๆ -หมึกช็อต-กุ้งเต้น’ กินตามกระแส เสี่ยงรับเชื้อโรค-พยาธิไช เลือดออกในสมอง ระวัง! อันตรายถึงตาบอด สสส. แนะ ป้องกันงดทานอาหารดิบ ยึดหลักปรุงสุก-สะอาด-ถูกสุขลักษณะ    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า กระแสการบริโภคในสื่อออนไลน์ มีกลุ่มผู้บริโภคชื่นชอบกินอาหารดิบ เช่น ปูนาเป็น ๆ ปลาหมึกสด ๆ กุ้งเต้น โดยไม่ผ่านการปรุงสุก ถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม รวมถึงความอยากทดลอง ประกอบกับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอกินอาหารดิบผ่านสื่อออนไลน์ กลายเป็นกระแสเมนูยอดนิยม มีวิธีการกินที่น่าตื่นเต้น อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ การบริโภคอาหารควรใช้หลักตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก 5 ประการ 1.รักษาความสะอาด 2.แยกอาหารดิบจากวัตถุดิบอื่นๆ 3.ปรุงสุกทั่วถึง 4.เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม 5.ใช้น้ำสะอาดและวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการปรุงอาหาร การปรุงอาหารอย่างถูกวิธีและการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ช่วยความเสี่ยงจากการบริโภคสารปนเปื้อนต้นเหตุเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว ผศ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การกินปูนาดิบเสี่ยงพยาธิใบไม้ในปอดและพยาธิปอดหนู พยาธิใบไม้ปอดเมื่อเข้าสู่ลำไส้สามารถชอนไชเข้าสู่ปอด ส่งผลให้เกิดโรคไอเรื้อรังและมีอาการเจ็บหน้าอก พยาธิปอดหนู นอกจากอาการทั่วไป ไข้ ปวดศีรษะ และอาเจียนแล้ว อันตรายสูงสุดส่งผลให้ตาบอด […]

ตั้งเป้าลดกินเกลือโซเดียม หนุนขึ้นภาษีความเค็ม

             สสส.-เครือข่ายลดบริโภคเค็ม-WHO หนุน 4 มาตรการ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียม” ดึง ผู้ประกอบการปรับสูตรอาหาร-กำหนดนโยบายจัดซื้ออาหารอ่อนเค็มในองค์กร-ติดฉลากคำเตือน/สัญลักษณ์สี- สื่อสารสร้างความตระหนักรู้ ช่วยคนไทยปรับพฤติกรรมการกิน มุ่งเป้าลดกินเค็มลง 30% ลดเสี่ยงป่วย-ตายจากโรค NCDs ภายในปี 2568 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาการกินเค็มที่มากเกิน ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายหนา เกิดการสะสมของพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจ ไต และหลอดเลือด อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยจากข้อมูลผลสำรวจปริมาณการบริโภคเกลือโซเดียมของคนไทยในปี 2563 พบว่า มีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 3,636 มก./วัน ซึ่งเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเกือบ 2 เท่า สสส. ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข WHO และภาคีเครือข่าย เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ลดการบริโภคเกลือโซเดียม” ในประเทศไทย […]

(มีคลิป) น่าน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักพากย์เรือเยาวชน

น่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับเครือข่าย นักพากย์เรือ สร้างสุข จัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักพากย์เรือเยาวชน สร้างสุข ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมน้ำทองน่าน พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี ตร. รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เปิดประธาน และและกล่าวสัมโมธนียกถา เปิดกิจกรรมจัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักพากย์เรือเยาวชน สร้างสุข ภาคเหนือ โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และเครื่อข่ายนักพากย์เรือสร้างสุข ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นถึงมนต์เสน่ห์ของงานบุญประเพณีแข่งเรือยาว วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ จึงได้ร่วมกับเจ้าภาพจัดงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ สื่อมวลชนสภาวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนให้เกิดงานแข่งเรือยาว ภายใต้แนวคิด แข่งเรือปลอดเหล้า วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เพื่อรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมพร้อมไปกับปกป้องประเพณีดังกล่าว มีให้ตกไปเป็นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดของบรรดาธุรกิจแอลกอฮอล์ ที่ใช้งานประเพณีอันงดงาม พ่วงการขายเหล้าเบียร์และใช้เป็นโอกาสในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ใหม่1 จูงใจสื่อสารการตลาด สร้างการจดจำในตราสัญลักษณ์ สินค้า อย่างไรก็ตาม มีอีกหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือ การส่งเสริมนักพากย์เรือเยาวชนและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการแข่งเรือในจุดต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มาทำหน้าที่ในการส่งต่อ สืบทอด […]

เร่งปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม

กรมอนามัย –สสส. – เครือข่าย เร่งปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สุขภาวะเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อเด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยพบเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น เหตุกินหวาน มัน เค็ม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญขัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนในเด็กเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พบเด็กอายุ 6 – 14 ปี […]

โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ

สธ.-ศอญ.-ศธ.-สสส.-ภาคีเครือข่าย Kick off โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดี   ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมงานพลอากาศเอก สุบิน […]

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สสส./สคล. จัดโครงการ อบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอล

นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน”โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” กรมพลศึกษาร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน “โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่เข้ารับการอบรมและเป็นการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬารุ่นต่อไปได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การสอนและพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนให้มี จริยธรรม คุณธรรม ระบบการฝึกที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ ห่างไกลจากยาเสพติดและของมึนเมา ตามจุดประสงค์ของโครงการ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจประกอบไปด้วย การพัฒนาจรรยาบรรณในการเป็นผู้ฝึกสอน ,ทักษะการเป็นโค้ชเยาวชนที่ถูกต้อง ,หลักการการวางแผนในการออกแบบโปรแกรมการซ้อม ,หลักการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ากับการพัฒนาเยาวชน ,การรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพนักกีฬาหลังการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญเลิศ เจริญวงศ์ โค้ชระดับ AFC License , ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา […]

1 2