สถานศึกษา รับโล่รางวัล OBECQA

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา และบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ดังนี้ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และโรงเรียนแม่แจ่ม ณ โรงแรมอัลวาเรซ บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2565 ณ […]