5035

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 5 มิถุนายน 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม NSP Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ใน “โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ”

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ รองประธานกรรมการ ร่วมให้สัมภาษณ์ใน “โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ” เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ ภาคการขนส่งทางถนน รวมถึงการผลักดันให้กำหนดนโยบายของจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการขนส่งทางถนน ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนิน “โครงการติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ “เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านการขนส่งทางถนน โดยจังหวัดเขียงใหม่มีเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในการเดินทางระหว่างประเทศ จำนวน 1 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่-แขวงหลวงพระบาง โดยกรมการขนส่งทางบกโดยกองแผนงาน และสำนักการขนส่งผู้โดยสาร พร้อมด้วยคณะผู้แทนของสารารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีกำหนดเดินทางไปราชการยังจังหวัดเชียงใหม่ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศเส้นทางดังกล่าวต่อไป. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 […]

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ก้าวแรกของผู้ประกอบการ”

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ก้าวแรกของผู้ประกอบการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมบัวระวง ชั้น 5 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่.โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้ โครงการเสริมสร้างทักษะนวัตกรรมท่องเที่ยวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงพฤติกรรมนักท่องเทียวในยุคปัจจุบัน และสร้างทัศนคติ องค์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการในยุคที่โลกนวัตกรรมเปลี่ยนแปล่งอย่างรวดเร็วและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีในศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและศาสตร์ที่หลากหลาย #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “Dining Etiquette A to Z”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 ในสัปดาห์ที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมากับ“Dining Etiquette A to Z” โดย คุุณพันธจักร ว่องปรีชา หรือ อาจารย์พลัม CEO & Founder The Diplomat Network I Diplomacy, Protocol & International Etiquette Expert มาเป็นวิทยากร ในการมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมอบรม เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารระดับผู้บริหาร ณ ภัตตาคารฝรั่งเศส Le Coq d’Or เชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขต จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมรับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมรับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีมอบเกียรติบัตรอำเภอและองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” ให้กับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.) รุ่นที่ 124 ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน เนื่องในโอกาสมีกำหนดเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 ในสัปดาห์ที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา กับการบรรยายในหัวข้อ “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ และการผลักดันแผนเศรษฐกิจเชียงใหม่ รวมถึง NEC” โดย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยการบรรยายในหัวข้อ “บริบทหอการค้าไทย และ YEC” คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และ คุณภัทร์ธนวัฒน์ ตุลยสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการ Connect Thailand ที่มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจบริบทของหอการค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมต่อไป ณ ห้อง D405 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงาน “เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ พร้อมด้วย นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน ร่วมการประชุมคณะทำงาน “เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM #ChiangMaiFestivalCity

สัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2567 Chiang Mai Design Week 2024

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2567 Chiang Mai Design Week 2024 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ ใจรักษา กรรมการเลขาธิการ YEC ร่วมกิจกรรมสัมมนาภาคีเครือข่ายร่วมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2567 Chiang Mai Design Week 2024 เพื่อหารือเเนวทางเเละรับฟังความคิดเห็นในการจัดเทศกาลฯ ร่วมกันของทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป ณ ห้องนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หน่วยงานภายใต้ สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภายในประเทศ ได้มีกำหนดจัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2567 (Chiang Mai Design Week) 2024 ภายใต้หัวข้อ […]

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย Focus Group

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย Focus Group การศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย Focus Group การศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่าง การดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือฯ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อจัดทำภาพรวมการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ และการจัดทำแผนงาน แผนการลงทุนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา โครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในแต่ละรูปแบบการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามระยะเวลาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย สนข.จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ดังกล่าวขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาโครงการฯ ต่อไป. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุกฤษ กระแสสุข กรรมการรองเลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อหารือในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ ณ ห้องประชุมธาราบอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ทรีธารา ลำปาง. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

1 2 3 5