พื้นที่ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือน

เกษตรอำเภอสันกำแพงลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอสันกำแพง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การปลุกพืชในโรงเรือนบ้านป่าเส้า (ศพก) .เครือข่ายอำเภอสันกำแพง) ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกพืชเมล่อน พืชสมุนไพรในโรงเรือน เลี้ยงไส้เดือนดิน เลี้ยงกุ้งฝอย เลี้ยง เลี้ยงหอยขม เลี้ยงปูนา เลี้ยงปลาดุก ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เผาถ่านไม้ได้น้ำส้มควันไม้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายสุรนันท์ จิตรพรวน ประธานศพก.เครือข่าย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้การปลุกพืชในโรงเรือน “ที่บ้านป่าเส้า” หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่