187

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ณ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว

“งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย BCG model ที่เชียงดาว” วันที่ 27ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจษฏา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ขับเคลื่อนดำเนินงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาวกล่าวเปิดงาน นายชินโชติ ลาภพระแก้ว รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเชียงดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดำเนินการ พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ มีแนวคิดในการการจัดงาน “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และใช้ […]

“การเกษตรไม่ใช่ใครจะทำได้ ต้องศึกษาและตั้งใจถึงจะไปต่อได้”

“การเกษตรไม่ใช่ใครจะทำได้ ต้องศึกษาและตั้งใจถึงจะไปต่อได้” ผบ.พล.ร.7 นำกำลังพลศึกษาดูงาน ณ ม.แม่โจ้ เมื่อ 12 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 – 12.30 น.พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 , คุณฐิติมา กฤษณสุวรรณ ประธานแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.7 พร้อมด้วยคณะนายทหาร, นายสิบ และทหารกองประจำการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานภายในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จว.ช.ม. จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1.ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ สำนักฟาร์ม ม.แม่โจ้2.คณะผลิตกรรมการเกษตรเพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการทำเกษตรแบบพื้นฐาน ,เพิ่มพูนทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการเกษตรในพื้นที่ พล.ร.7 และต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน หรือทำการเกษตรเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว ผลการปฏิบัติ กำลังพลได้รับการต้อนรับและได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของ ม.แม่โจ้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดูงาน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เกษตรแพร่ ติดตามดูแลฯ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

เกษตรแพร่ ติดตามดูแลกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสมเกียรติ ทะฤาษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ วงค์สายแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ลงพื้นที่ติดตามดูแลกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและได้รับงบประมาณอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรและวัสดุการเกษตร โดยมีนายเรืองกิตติ์ พันธุ์เลิศเมธี เกษตรอำเภอเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ ร่วมติดตามและให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ฯ เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรม และให้คำชี้แนะแก่กลุ่ม โดยมีนายสุระพล จองแก ประธานกลุ่มฯ และคณะกรรมการกลุ่มฯ ได้ร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงาน การใช้ประโยชน์เครื่องจักร ครุภัณฑ์ วัสดุต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการให้เกิดความคุ้มค่า มีความยั่งยืน สร้างรายได้แก่ชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการรายได้ของกลุ่มที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

“จุรินทร์” มอบนโยบายอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ

“จุรินทร์” มอบนโยบายอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ ย้ำพร้อมเดินหน้าสนับสนุนภารกิจ กฟก. เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมริชมอนด์แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ กฟก. คณะกรรมการบริหาร กฟก. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้แทนเกษตรกร คณะอนุกรรมการ กฟก. จากทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กฟก. หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด พนักงาน ลูกจ้าง และเกษตรกรสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 1,400 คน นายจุรินทร์ กล่าวว่า กองทุนฯ ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเรื่องหนี้สิน และสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตนในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ ได้ผลักดันนโยบายให้ กฟก. แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลักดันแก้ไขกฎหมายกองทุนฯ จนได้รับการแก้ไขเป็นครั้งที่ 3 สามารถปลดล็อกให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้บุคคลค้ำประกันได้ในวงกว้าง เกษตรกรที่เป็นหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินแล้วไม่สามารถใช้หนี้ได้ ต้องถูกยึดที่ดินทำกิน รัฐบาลมีความห่วงใยเรื่องนี้มาก จึงให้กองทุนฯ เข้ามาดูแล […]

ทต.กลางเวียง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมฯ 2565

เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ประเพณีสู่ขวัญข้าว) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ประเพณีสู่ขวัญข้าว) ประจำปี 2565 โดยมีนายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ประเพณีสู่ขวัญข้าว) จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการสู่ขวัญข้าว ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวนาที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ วิถีชีวิต คุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของขนมไทยที่ทำมาจากข้าวที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำที่กลมกลืนพิถีพิถันในเรื่องรสชาติ และสีสัน ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกลางเวียงได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ประเพณีสู่ขวัญข้าว) ซึ่งการสู่ขวัญข้าวนั้น เป็นประเพณีที่ชาวนาปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณตามความเชื่อว่าในนาข้าวมีพระแม่โพสพคอยปกป้อง ดูแล รักษา คุ้มครองไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การระบาดของศัตรูข้าว จึงทำการสู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นการขอขมา เรียกขวัญ […]

(มีคลิป) ทหารพร้อมช่วยเกษตรกร ทหารเป็นที่พึ่งของ ปชช.ในทุกโอกาส

ทหารพร้อมช่วยพี่น้องเกษตรกร ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 38 โดยเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง หน่วยประกอบเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดเคลื่อนที่เข้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรถึงบ้าน โดยเข้ารับซื้อ ฟักเขียว จำนวน 112 กก. จากสวนของ นายเสาร์ ธรรมลังกา บ้านเลขที่ 22 หมู่ 11 บ้านคั๊วะดอนทอง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ราคาผลผลิตตกต่ำโดยนำฟักเขียว ที่รับซื้อมาปรุงอาหารให้กับพลทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานเป็นเมนูอาหารประจำวัน

รร.กาวิละวิทยาลัย เปิดเส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง

รร.กาวิละวิทยาลัย เปิดเส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง (หนองนากาวิล) วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเปิดเส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง (หนองนากาวิล) เพื่อสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความร่วมมือที่ดีจาก สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่าโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานภายนอก โดยมี นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ทั้งสมาคมผู้บริหาร สพม.เชียงใหม่ สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่าฯ ชมรมครูเก่าฯ ผู้นำ ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ณ เส้นทางสุขภาพสู่การเรียนรู้วิถีพอเพียง (หนองนากาวิล) โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทั้งเข้าเยี่ยมชม เส้นทางสุขภาพ แปลงนาข้าว สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ม.แม่โจ้ เปิดโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ขายมะม่วงเหมายกต้น

ม.แม่โจ้ เปิดโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ขายมะม่วงเหมายกต้นตลอดฤดูกาลให้คุณเป็นเจ้าของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพมาตรฐานส่งออก การันตีผลผลิต ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของผลผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ แบบเช่าเหมายกต้นตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทุกขั้นตอนการผลิตระบบ GAP ตามมาตรฐานการส่งออก การันตีผลผลิตมะม่วงคุณภาพเริ่มต้นที่ 50 กิโลกรัม/ต้น (ขนาดผล 300 กรัม ขึ้นไป) พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้าน นายสุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า “สำหรับการเปิดขายมะม่วงแบบเหมายกต้นตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวนั้น ถือเป็นโมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ ที่ให้ท่านได้เป็นเจ้าของมะม่วงทั้งต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ดูแลดำเนินการทุกกระบวนการผลิตระบบ GAP ตามมาตรฐานการส่งออก ตั้งแต่ต้นฤดูกาล จนถึง ช่วงเก็บเกี่ยวการผลิต คือ ตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บผลผลิตเพื่อฟื้นฟูสภาพต้นในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ,มีการป้องกันศัตรูพืชเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตช่วงออกดอก และก่อนห่อผล ในเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์,ตัดแต่งผลและห่อผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีผิว ป้องกันโรคและแมลง ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ,ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลง คัดขนาดและคุณภาพผลผลิตในเดือนพฤษภาคม พร้อมจัดส่งให้เจ้าของที่สั่งจองไว้ถึงบ้าน ทั้งนี้ ท่านยังสามารถเข้ามาดูกระบวนการผลิตหรือร่วมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตมะม่วงคุณภาพได้ทุกระยะ และสามารถเข้าร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตเองในพื้นที่ได้ตามสะดวก” ขอเชิญท่านที่สนใจ […]

(มีคลิป) มอบใบประกาศนีบัตรให้พ่ออุ้ยคำปัน อุทรา

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 คณะเกษตรศาสตร์ มช.มอบใบประกาศนีบัตรให้พ่ออุ้ยคำปัน อุทรา สนับสนุนทำซุ้มศิลปะไม้ไผ่มอบให้ มช. และกำนันดี จันทคลักษณ์ จัดแสดงแปลงผักปลอดสารพิษมาจัดแสดงให้ความรู้ นทท.และ นศ. เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธ.ค. 2565 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. มอบหมายให้ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มช. พร้อมนายทัพไท หน่อสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.มอบประกาศนียบัตรให้นายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ และผู้ดูแลดีดีฟาร์ม (ฟาร์มปลูกผักปลอดสารเคมี) และประธานวิสาหกิจชุมชนผิดอาหารสัตว์ ที่ได้มาจัดแสดงรูปแบบผลิตพืชผักปลอดสารพิษในแปลงสาธิตการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรเมือง ภายใต้การจัดแสดงในโครงการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามแนวทาง BCG Economy Model และมอบประกาศนียบัตรให้พ่อครูคำปัน อุทรา ศิลปินรางวัลเพชรราชภัฎ และเพชรล้านนา สาขาศิลปะสถาปัตยกรรมงานไม้ไผ่ ประจำปี พ.ศ.2548 ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดแสดงซุ้มศิลปะไม้ไผ่ ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญางานศิลปะรักษ์โลก สร้างขึ้นร่วมงานเกษตรภาคเหนือ […]

รัฐมนตรีกระทรวง อว. เปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง สร้างโอกาสการอาชีพ

รัฐมนตรีกระทรวง อว. เปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ เสริมองค์ความรู้และยกคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับในนามพ่อเมืองลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ,นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในนามคณะกรรมการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง     สำหรับงานเกษตรแฟร์ลำปางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว   ขับเคลื่อนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรของ จังหวัดลำปาง  รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดกระแสการหมุนเวียนเศรษฐกิจ  และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง      ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย […]

ข่าวดีเตรียมขนผลไม้ไทยด้วยรถไฟ ”จีน-ลาว”

ข่าวดีเตรียมขนผลไม้ไทยด้วยรถไฟ ”จีน-ลาว” หลังจุดตรวจโรคพืช ณ ด่านรถไฟโมฮ่าน เปิดบริการธันวาคมนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ว่า ได้รับรายงานจากสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงปักกิ่ง และฝ่ายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า จุดตรวจสอบและกักกันผลไม้นำเข้า ที่ด่านรถไฟโม่ฮาน ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผ่านการตรวจรับจากศุลกากรคุนหมิงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอตรวจรับจากกระทรวง GACC ในส่วนกลาง ซึ่งน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา ที่คณะกรรมการพัฒนาและการฏิรูปมณฑลยูนนาน กำหนดจัดพิธีเปิดจุดตรวจสอบสอบกักกันผลไม้นำเข้า ด่านรถไฟโม่ฮาน ในวันที่ 3 ธันวาคม นี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 1 ปี ของการเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ถือเป็นข่าวดีของชาวสวนผลไม้ที่จะมีการขนส่งทางราง โดยเส้นทางรถไฟจีน-ลาวจากไทยไปถึงคุนหมิงเปิดบริการขนส่งผลไม้ไทยไปยังตลาดจีนเพิ่มอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งรายงานล่าสุดยืนยันแล้วว่า จีนจะเปิดจุดตรวจสอบและกักกันพืชที่ด่านรถไฟโมฮ่าน บริเวณพรมแดนจีน-ลาว ภายในต้นเดือนธันวาคม นี้ ให้ทันพิธีฉลอง 1 ปี การเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว วันที่ […]

อบรมเกษตรกร “การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น”

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอาทิยา แปลงใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น” ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 5 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสวยงามตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กับเกษตรกร

1 2 3 15