ปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน ดอยดำ

“ปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน ดอยดำ” ผลผลิตจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริฯ “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้าง อ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตร ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดน และพระราชทานถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น ในลักษณะโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้ “คนอยู่กับป่า” ได้อย่างผสมกลมกลืนและยั่งยืน โดยมีพระราชเสาวนีย์ให้สำนักพระราชวัง ประสานกับ กองทัพภาคที่ 3, กรมป่าไม้, กรมชลประทาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]

ลุยตลาดญี่ปุ่น! ส่งผลไม้ไทยเข้าห้างใหญ่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไทย โดยหารือกับซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกว่า 140 สาขา ใน 15 จังหวัดทั่วภูมิภาคคันโตและระบุ และนำเข้าสินค้าจากไทยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี มีความประสงค์จะนำเข้าสินค้าเกษตรไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลไม้สด เช่น มะม่วง มังคุด ส้มโอ กล้วย มะพร้าว และสับปะรด จึงนับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรไทย ปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 3 ของไทย โดยปี 2565 มีมูลค่า 158,625 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 134,621 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดญี่ปุ่น ได้แก่ น้ำมะม่วง น้ำมะพร้าวอ่อน และข้าวโพดหวาน สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ไก่ อาหารสัตว์เลี้ยง สินค้าประมง ยางพารา และข้าว

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แม่ฮ่องสอน

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS และบันทึกข้อตกลงพหุภาคีความร่วมมือ “วาระเกษตรอินทรีย์แม่ฮ่องสอน” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมการประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และบันทึกข้อตกลงพหุภาคีความร่วมมือ “วาระเกษตรอินทรีย์แม่ฮ่องสอน” โดยผู้แทน ภาคีองค์กรเครือข่ายภาครัฐ อปท. เอกชน ประชาสังคม และเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธจัดแสดง จำหน่ายผลผลิตพืชผัก ผลไม้ กล้าพันธุ์ สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน SDGsPGS แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เกษตรเชียงใหม่ รณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันสารเคมีตกค้าง

“เกษตรเชียงใหม่รณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันสารเคมีตกค้างในการผลิตส้ม” วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้การใช้สารเคมีในการผลิตส้มสายน้ำผึ้งตามกระบวนการผลิตภายใต้ระบบ GAP อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Safe Used) ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง และตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรเชียงใหม่ ส่งเสริมเกษตรการปลูกส้มปลอดภัย ใช้ระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยมีการจัดทำปฏิทินการผลิตส้ม ในรอบปี และร่วมทำความเข้าใจเน้นย้ำการปฏิบัติการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตามระบบ GAP และใช้ระบบการจัดการส้มโดยแนวปฏิบัติแบบผสมผสาน ลดการใช้สารเคมี อีกทั้งแนะนำวิธีการที่ถูกต้องแก่เกษตรกร โดยนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส้มเขียวหวาน เป็นพืชเศรษรูกิจที่สำคัญของอำเภอฝาง มีพื้นที่ปลูก 20,439 เป็นเอกลักษณ์ของส้มเขียวหวนพันธุ์สายน้ำผึ้งอำเภอฝางมีความแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นด้วยลักษณะภายนอกจะมีผิวสีเหลืองอมส้ม เปลือกบาง ลักษณะภายในจะมีรสชาติเข้มข้นหวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่ม ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งธรรมชาติ ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 30ราย พื้นที่การผลิต 346 ไร่ได้แปรรูปส้มอบแห้ง น้ำส้ม อีกทั้งขยายช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์ผ่านThailand post mart ,facebook ,Line […]

แม่ฮ่องสอน รุดตรวจสอบ อะโวคาโดเสียหายจากศัตรูพืช

เกษตรอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน รุดตรวจสอบ อะโวคาโดเสียหายจากศัตรูพืชจำพวกมวนลำใยหรือแมงแคง พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวณัฎฐ์พณิชา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงใหญ่อะโวคาโดบ้านต่อแพ ที่ประสบปัญหาผลของอโวคาโดเป็นแผล ซึ่งจากการเฝ้าสังเกตุแปลง พบว่าแผลที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดกับอะโวคาโดพันธุ์ที่มีลักษณะเปลือกบางได้แก่ พันธุ์ American Reed, Peterson และพันธุ์พื้นเมือง โดยผลจะถูกเข้าทำลายด้วย มวนลำไย หรือ แมงแคง (Iongan stink bug) ระยะการเข้าทำลายในช่วงผลเริ่มแก่ และเมื่อผลเป็นแผลถูกเข้าทำลายซ้ำด้วยหนอนแมลงวันทอง และเชื้อราสาเหตุโรคพืช เพราะขาดการกำจัดวัชพืช ทำให้เป็นที่อาศัยของแมลงศัตรูพืช อีกทั้งในแปลงอะโวคาโดมีการปลูกไม้ผลชนิดอื่น เช่น มะละกอ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทอง ทั้งนี้ ได้แจ้งให้เกษตรกรกำจัดวัชพืช กำจัดผลที่ถูกเจาะออกจากแปลง และให้ความรู้ในการใช้กับดักกาวเหนียว และกับดักล่อแมลงวันทองเพื่อทำลายแมลงสาเหตุดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคพืช และแมลงศัตรูอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตการเกษตร โดยสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(มีคลิป) น่าน จัดงานไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง 65

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จัดงาน ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @ น่าน ปี 2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงกลางตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @ น่าน ปี 2565 ภายใต้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ไม้ผลไทย ปี 2565 ในรูปแบบ New Normal ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องด้วยจังหวัดน่าน มีพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล รวมทั้งหมดจำนวน 78,000 ไร่ โดย ลำไย เป็นไม้ผลหลัก มีพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งหมด 38,000 ไร่ ในฤดูกาลผลิต 2565 มีประมาณ […]

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

จังหวัดแพร่ ร่วมกับ เกษตรจังหวัดแพร่ “จัดงาน” โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีนายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น กล่าวต้อนรับฯ และนายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ กิจกรรมการจัดงาน ตลอดทั้งการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการฯ […]

รัฐบาลพอใจ ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ พอใจ ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 เชื่อมั่นแนวโน้มปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ วันนี้ (5 ส.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินงาน และ พอใจตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.7 เชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าไตรมาส 2 ของปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.7 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.1 เนื่องจากหลายปัจจัยเอื้ออำนวย ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และวิธีการปลูก […]

(มีคลิป) เชียงราย เปิดงาน Kick off ตลาดส้มโอเวียงแก่นออนไลน์

เชียงราย เปิดงาน Kick off ตลาดส้มโอเวียงแก่นออนไลน์และปล่อยขบวนผลผลิต กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ วันที่ 4 ส.ค. 65 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick Off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิตกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย นายอำเภอเวียงแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเขียงราย และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ. เชียงราย) ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 15 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ให้ได้รับการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาตนเองและองค์กรได้ตรงตามความต้องการ […]

ติดตามสถานการณ์หนอนระบาดกัดกินข้าวโพด

เกษตรแพร่ ติดตาม สถานการณ์การระบาดของหนอนที่กัดกินต้นโคนต้นข้าวโพด พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง………เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนที่กัดกินต้นโคนข้าวโพด ซึ่งได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เกษตรกรปลูกข้าวโพดทั้งหมด 15 ไร่ มีพื้นที่เสียหายประมาณ 4 ไร่………จากการสำรวจพบว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีลักษณะเป็นแอ่งที่ดินมีความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่น ต้นข้าวโพดอายุประมาณ 15-20 วัน แสดงอาการเหี่ยวเฉา และเมื่อขุดดินใต้ต้นจะพบตัวหนอนสีดำมีขนปกคลุม ลำตัวยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร บริเวณโคนต้นส่วนที่ติดกับรากจะมีร่องรอยการเข้าทำลายเป็นรูลึกเข้าไปในลำต้น ซึ่งมีการระบาดในพื้นที่มายาวนานกว่า 4 ปี เกษตรกรมีการไถดินตากแดด คลุกเมล็ดก่อนปลูก และพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลง แต่ก็ยังพบตัวหนอนเข้าทำลายต้นข้าวโพดอยู่ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างหนอนดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

แม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2565 บูรณาการให้บริการและแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ และนายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้บริการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้บริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ดีเด่นระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ฟักทอง อะโวคาโด และพริกกะเหรี่ยงแห้ง โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 200 คน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา […]

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ที่เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ “โครงการ ฟาร์มต้นแบบ (3)” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “โคก หนอง นา บานาน่าโมเดล” เป็นการเสริมสร้างความรู้ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัว และหน่วยงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.33 สนภ.3 นทพ. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

1 2 3 7