1736

นายอำเภอสูงเม่น ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพงหัวหาด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพงหัวหาด ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระธาตุหาดศรีเจริญมุนี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปง คณะศรัทธาและพุทธสาสนิกชนวัดพงหัวหาด เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ วัดพงหัวหาด ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ จัดกีฬาสี”ทุ่งนาดอนเกมส์”

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนคร สายยืด นอภ.สูงเม่น จ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา “ทุ่งนาดอนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์ เป็นการสร้างเกราะคุ้มกันภัยยาเสพติด สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพม.แพร่มีนายกัมพล ภิมาลย์ ผอ.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนฯ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ในครั้งนี้

(มีคลิป)แพร่ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน หัวข้อ “ทิศทางสุราพื้นบ้าน กับการพัฒนาสู่สากล”

แพร่แข็งจัด จัดผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมเวทีเสวนา โดยหัวข้อ “ทิศทางสุราพื้นบ้าน กับการพัฒนาสู่สากล” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านต่างๆ กับผู้ประกอบการ”วรวัจน์ ส.ส.แพร่ เขต 3 ขอผลักดัน พ.ร บ.สุราก้าวหน้า สำเร็จในรัฐบาลนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมการเสวนาทิศทางการพัฒนาสุราชุมชนจังหวัดแพร่ ในงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน แพร่แข็งจัด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่, นายประเทือง เบ็ญพาด สรรพสามิตพื้นที่แพร่, นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, นางกัญญาภัค ออมแก้ว วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นสักทอง และนายอำนวย พลหล้า ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกลจังหวัดแพร่ […]

ทม.แพร่ ประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นางจันทร์เพ็ญ สวนอ้อย ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ การแนะนำตัวพนักงานเทศบาลที่โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งใหม่ การแจ้งแผนดำเนินงานของเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ คือ นางสาวรันตน์นรี วณิชวิบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เขต 1 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ เช่น ปัญหาส่องสว่าง ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาพื้นผิวถนนจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น […]

ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง จัดอบรมสมาธิ หลักสูตร”สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต”

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการอบรมสมาธิ หลักสูตร”สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จำนวน 910 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติเองได้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามแก่นักเรียน ให้มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและพลโลกให้เกิดสันติสุข พัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ห่างไกลยาเสพติด และลดการใช้ความรุนแรงต่างๆ โอกาสนี้ นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร อาจารย์จิตอาสาสา จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่

ศป.ปส.อ.สูงเม่น ลุยกวาดล้างยาเสพติด ต.ร่องกาศ จับกุม 4 ราย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายร 2566 เวลา 08.00น. อำนวยการโดย นายกองตรี นคร สายยืด นอภ.สูงเม่น/ผอ.ศป.ปส.อ.สูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ น.ส.นงลักษณ์ มะทะ ปลัดฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. สังกัด ร้อย.อส.อ.สูงเม่น 4 บูรณาการร่วมกับ กำนัน ต.ร่องกาศ และฝ่ายปกครอง ต.ร่องกาศ ติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจ.แพร่ สาขา อ.สูงเม่น ในพื้นที ต.ร่องกาศ จำนวน 14 ราย วิธีการติดตามแบบเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งใช้ชุดตรวจหาสารติดในปัสสาวะชนิดตลับเบื้องต้น ปรากฎผลเปลี่ยนแปลงเป็นผลบวก จำนวน 10 ราย จับกุม นายนิรุตติ์ (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี บ้าน ม.5 ต.ร่องกาศ พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 9 […]

พช.แพร่ ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย

เตรียมส่งมอบเพื่อใช้สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ.2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย กลุ่ม/องค์กรสตรี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าหม้อห้อมอัตลักษณ์จังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดแพร่ มีเป้าหมายจำนวน 800 ตัว เพื่อส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน สำหรับใช้ในงานวันกาชาด 100 ปี พ.ศ.2566 ซึ่งร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 นี้ ณ สวนลุมพินี

คืบหน้ารถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงราย ทางรถไฟสายใหม่ของภาคเหนือ

หลังจากที่คนเชียงรายรอรถไฟมาหลายทศวรรษ ดูเหมือนว่าความฝันของชาวเชียงรายใกล้เป็นจริงขึ้นมาอีกระดับเมื่อโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย – เชียงราย มีความคืบหน้ามากขึ้น โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2571 นี้ สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งเป็นทางรถไฟสายใหม่ระยะเร่งด่วน ภายใต้โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย เริ่มต้นจากสถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ สิ้นสุดที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 323.10 กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน85,345 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2571  โดยความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี […]

ชาวบ้าน ต.หัวฝาย เดินทางเข้าป่าเลี้ยงผี เจ้าพ่อน้ำออกรูผาอื้อ!!!

ทุกสามปีของวัน เดือนเก้าเหนือ ( เดือน 7 ใต้) แรม 9 ค่ำ ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ 12 มิ.ย.66 ชาว ต.หัวฝาย และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำอ่างแม่มาน โดยการนำของ จ.ส.อ.บุญยงค์ กองศิลป์ นายก อบต.หัวฝาย นายศิริศักดิ์ ดาคำ หน.ส่วนป่า อ.อ.ป.แม่มาน นายนรินทร์ งาต้น ผญบ.ม.3 , น.ส.วันเพ็ญ เดชอุดมชัย ผญบ.ม.4 บ้านทุ่งเจริญ , นายอดุลย์ พากเพียร ผญบ. ม.9 , นายประสิทธิ์ เกตุสุดา ผญบ.ม.11 , นายสมพงษ์ ดวงจันทร์ ส.อบต.ม.9 ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่มาน ปี 66 ได้ร่วมกันทำพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อน้ำออกรูผาอื้อ ซึ่งเป็นตาน้ำโบราณ อยู่ป่าห้วยแม่มาน ทางทิศเหนืออ่างแม่มาน เป็นตาน้ำที่ไหลสมทบกับลำน้ำแม่มาน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนโบราณใช้น้ำแหล่งนี้ทำการเกษตร […]

กกต.ประจำอบจ.แพร่รับสมัคร ส.อบจ.เขต 1 อ.ร้องกวาง

กกต.ประจำอบจ.แพร่รับสมัคร ส.อบจ.เขต 1 อ.ร้องกวางแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ผอ.กกต.ประจำอบจ.แพร่ได้ออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงวันที่11เมษายน 2566เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ด้วยนายชนาธิป ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1ได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 มีผลให้ตำแหน่งสมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1 ว่างลง จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างตามมาตรา 11แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขตเลือกตั้งที่ 1จังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้

ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ “เริ่มแล้ว” ต่อเติมที่พักให้สามเณร

จันทร์เพ็ญ คำเหลือง ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ “เริ่มแล้ว” ต่อเติมที่พักให้สามเณร ขอขอบคุณทุกฝ่ายร่วมสมทบทุน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ที่พักสงฆ์โกศัยบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ น.ส. จันทร์เพ็ญ คำเหลือง ประธานศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น พร้อมสมาชิก โดยมีช่างชุมชม เริ่มต่อเติมที่พักสงฆ์โกศัยบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง ให้กับสามเณรที่ได้บวชเรียนหลังจากจบชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านค้างใจ ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนจำเป็นต้องมาเรียนทางสายพระ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว น.ส.จันทร์เพ็ญ คำเหลือง กล่าวว่า เนื่องจากว่าสามเณร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เรียนที่โรงเรียนบ้านค้างใจ และหลังจากที่จบ ป. 6 แล้วทางครอบครัวมีฐานะยากจน และมีความสมัครใจมาเรียนทางสายพระ เพื่อเป็นค่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และมาพักที่พักสงฆ์โกสัยบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ก่อนหน้านี้ที่พักสงฆ์ไม่มีที่พักเพียงพอ จึงต่อเติมอาคารเดิมให้เป็นที่พักของสามเณรในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวบ้านค้างใจและผู้มีใจบุญทั้งหลาย สมทบทุนในการก่อสร้าง กว่า 20,000 บาท […]

ปศุสัตว์แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด (คูเมืองโบราณเมืองแพร่)เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ (โรงเรียนป่าไม้เดิม) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สมฤทธิ์/แพร่

1 2 3 145