ม.แม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสา

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดให้มีการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 99 ต้น ได้แก่ ต้นอินทนิล ต้นประดู่ ต้นมะค่าโมง ต้นหว้า ต้นพยุง ต้นจามจุรี ต้นรวงผึ้ง โอกาสนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย นายวิทยา ทรงคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี และมีนักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้น […]

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ โดยมี นายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ ประธานกรรมการเดินงานฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนชุมชน ตำรวจ และนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ร่วมกับ ศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา(ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านศิลปาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งฝายชะลอความชุ่มชื้น ที่ทำหน้าที่กักกระแสน้ำไว้ให้ไหลช้าลง และให้น้ำสามารถซึมลงใต้ผิวดิน สร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับลำห้วยเพื่อช่วยชะลอความชุ่มชื้นในดินและช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ ยังได้มีการปลูกพืชริมน้ำเช่น ผักกูด ต้นบอน พืชผักสวนครัว โดยได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา“ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” […]

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธาน พร้อมด้วยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง การประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนกับเทศบาลฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ จากฝ่ายปกครอง อำเภอสันทราย โดย นายเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร รวมไปถึงข่าวสารจากกองงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกองหรือผู้แทน อาทิ ผลการเลือกคณะกรรมการประปาชุมชน , ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้, การประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) […]