พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามโคก หนอง นา

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมโคก หนอง นา แปลงนายธีระชัย เด็ดขาด หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา นายธีระชัย เด็ดขาด หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และการมาเยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา ของเจ้าหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน พร้อมเด็กเล็กศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ จำนวน 20 คน การลงพื้นที่เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) […]

ปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่โคกหนองนา บานาน่าโมเดล

บก.ทท. (นทพ.) จัดกำลังพลปฏิบัติงานปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่โคกหนองนา บานาน่าโมเดล เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ. ได้จัดกำลังพลปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฯ โดยดำเนินการปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่ โคกหนองนา บานาน่าโมเดล เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ผลการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100% ณ ศูนย์การเรียนรู้ นพค.33 สนภ.3 นทพ. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ที่เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ “โครงการ ฟาร์มต้นแบบ (3)” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “โคก หนอง นา บานาน่าโมเดล” เป็นการเสริมสร้างความรู้ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัว และหน่วยงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.33 สนภ.3 นทพ. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

(มีคลิป) เปิดศูนย์โคกหนองนาเฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จัน

รองอธิบดี พช. เปิดศูนย์โคกหนองนาเฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 28 ก.ค. 65 นายสุรศักดิ์ อักษรกูล รองอธิบดีกรมการพัฒาชุมชน เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร์ มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) ครัวเรือนของนายธนกร โชคชัดกรพัฒนา บ้านบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 9 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทุกระดับทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประเมินกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และได้คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ นายธนกร โชคชัดชาญพัฒนา เป็น […]