81753

วท.แพร่ร่วมสถาบันอาชีวะ จัดโครงการ “สานฝัน อาสา พี่ช่วยน้อง”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มิ.ย.66 ณ โรงเรียนวัดตอนิมิตร (สิทธิราษฎร์รังสรรค์) ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุวิณ เทพสาธร รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ “สานฝัน อาสา พี่ช่วยน้อง” ประจำปี 2566 โดยมี นายพรชัย สว่างทิศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีผู้บริหารววิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ คณะครูประจำรายวิชา คณะครู-นักเรียน ร.ร.วัดตอนิมิตร ร่วมพิธีเปิด การจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม จำนวน 89 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 35 คน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 36 คน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 3 […]

“ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผทค.พิเศษ ตร.และ คณะ รอง ผบช.ภ.5 ร่วมนำทีมผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมรณรงค์ตามโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ท.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.ธนธัช น้อยนาค ผทค.พิเศษ ตร.ปรก.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 นำคณะ ผบก., ผกก.,หน.สภ.ในสังกัด ภ.5 และ หน.หรือผู้แทน หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ […]

พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ยั่งยืน

พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ยั่งยืน  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดโอกาสให้กับทางมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  เนื้อหาหลักในการพูดคุยมีที่มาจากยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพลเมืองให้มีทักษะที่สำคัญ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาจากบุคคล สู่การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน มีคุณสมบัติแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นบทบาทของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวของเด็กและเยาวชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศ เพราะทุกคนมีโอกาสที่จะได้ก้าวเป็นผู้นำในการรับผิดชอบบ้านเมืองในอนาคต  จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงเดี่ยว และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย […]

ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

แม่สรวย ลุยขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย ภายใต้การนำของ นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย บูรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สรวย ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามกิจกรรรม ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สรวยและบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน หมู่บ้านละ 10 คน รวม 20 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) โดยมีการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน , 3 ทางรอดสังคมไทยใน 3 ด้าน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร,การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เรียนรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า มีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สรวยได้ถ่ายทอดความรู้ […]

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เดินหน้า “อมก๋อยโมเดล” ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2566 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช, นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์, นายชัชวาลย์ ปัญญา และ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมมือกันเข้าไปให้การช่วยเหลือจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “อมก๋อยโมเดล” โดยที่ผ่านมา ได้มีการรับซื้อฝักทองญี่ปุ่น มะม่วง และลำไย ในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจและสูงกว่าการขายตามตลาดทั่วไป ซึ่งขณะนี้พบว่ายังมีผลผลิตมะม่วงคงเหลืออีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และยังคงรักษาระดับราคาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอร่วมกับเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองเพื่อรับทราบถึงปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยจะต้องมีข้อมูลว่าแต่ละเดือนในพื้นที่นั้น ๆ จะมีผลผลิตทางการเกษตรชนิดใดออกสู่ตลาด และจะมีปริมาณเท่าไหร่ หากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าราคามีแนวโน้มที่จะตกต่ำขอให้แจ้งมายังจังหวัดเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือ หาช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตโดยทันที ไม่ต้องรอให้ผลผลิตล้นตลาด และขอให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกร […]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อบจ.น่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรม สนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน อพ.สธ. จึงกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 […]

PEA ส่งมอบโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน”

PEA ส่งมอบโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน” เป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2566 ณ พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ผนึกกำลังพันธมิตรสุขภาพ พัฒนาบริการและรักษาทางทันตกรรม

อบจ.น่าน ผนึกกำลังพันธมิตรสุขภาพ พัฒนาบริการและรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลความเร็วสูง(Teledentistry)โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่าง 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน อบจ.น่าน จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย เสริมศักยภาพบุคคลากรงานทันตสาธารณสุข โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเร็วสูง (Teledentistry) มาให้บริการและรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ มุ่งหวังคัดกรองโรคในช่องปากเชิงรุกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั่วจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การพัฒนา การให้บริการและการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบนเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (Teledentistry) จังหวัดน่าน ซึ่งจัดขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านทันตสาธารณสุขในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ในการให้บริการคัดกรองโรคในช่องปากเชิงรุกและสนับสนุนการให้บริการทางทันตกรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาทางทันตกรรมให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดน่าน สำหรับการประชุมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจำนวน 95  แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลแม่จริม และ รพ.สต.สกาด หลังจากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการดังกล่าว […]

ขุนยวม ขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน สาธิตทำน้ำยาเอนกประสงค์ให้ชุมชนนำไปใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยทางชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่เงา นำทีมโดย นายอุดม หมั่นศึกษา กำนัน ต.แม่เงา สนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบการสาธิตฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นอภ.ขุนยวม ได้มอบหมายให้ นางปาระวี ฤทธิ์รักษา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย อ.ขุนยวม และสมาชิก อส.อ.ขุนยวมที่ 6 ลงพื้นที่ บ้านหัวเงา หมู่ที่ 2 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน พร้อมได้สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์แจกจ่ายให้กับคนในชุมชนนำไปใช้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ (TPMAP) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายชุมพล นวนหนักแน่น ซึ่งได้รับอุบัติเหตุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 2. นางมูเซ […]

1 2