“ปล่อยปลา คืนมัจฉาสู่วารี” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

“ปล่อยปลา คืนมัจฉาสู่วารี” สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานในโครงการปล่อยปลามหาทาน “คืนมัจฉาสู่วารี” พร้อมรับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ ผู้จัดโครงการ โดยมี นางจารุวรรณ เหมืองจา ประธานสมาพันธ์ฯ และคณะ ร่วมมอบเงิน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ วัดดับภัย และท่าน้ำปิง หน้าวัดป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง

พัฒนาความรู้การประเมินสุขภาพใจด้วยเครื่อง Bio-feedback

พัฒนาความรู้การประเมินสุขภาพใจด้วยเครื่อง Bio-feedback เพื่อการบริการประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร โครงการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรในการประเมินสุขภาพใจด้วยเครื่อง Bio-feedback สำหรับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 2 รุ่น รวม 41 คน ณ ห้องประชุมคุณพุ่ม โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้เพื่อบริการเชิงรุกประเมินสุขภาพใจและตรวจวัดภาวะสมดุลความเครียดสำหรับประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563, 2564 จำนวน 10 ราย และพิธีรับพระราชทานใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย จำนวน 86 ราย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 4 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.39 น. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธาน พร้อมนำบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพระสงฆ์รับบิณฑบาตร จำนวน 9 รูป ณ ศาลาเชียงรุ้งธรรมานุสรณ์ 72 ปี สวนปรุง

เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือการดูแลฟื้นฟูฯ ด้านสุขภาพจิต

เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และทีมสหวิชาชีพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ห้วยดินดำ โรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนรับ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมการดำเนินโครงการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ห้วยดินดำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ได้ร่วมมือกันดำเนินการดูแลผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตให้ได้รับการฟื้นฟูทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบบริการทางการแพทย์ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยตามโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม โดยมีเป้าหมายตามศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน สำหรับผู้ป่วยที่มีทักษะระดับสูงอาจเข้าสู่โครงการจ้างงานต่อไปโดยพบว่าผู้ป่วยจิตเวชที่เข้าสู่ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมนั้น สามารถพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพ มีรายได้ซึ่งจะช่วยลดการเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน และในสังคมได้อย่างเหมาะสม ในขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 รุ่น รวม 30 ราย พร้อมกันนี้จะได้พัฒนาโครงการนี้ให้เป็นต้นแบบ ในการดูแลผู้ป่วยในภาคส่วนอื่นต่อไป

รพ.สวนปรุง แนะดื่ม ลด งดสุราช่วงเข้าพรรษา !

โรงพยาบาลสวนปรุง แนะผู้ที่ติดสุราจะงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษานี้ ไม่ควรหยุดดื่มทันที ควรจะค่อยๆ ลดปริมาณการดื่ม แต่หากเคยลดแล้วมีอาการขาดสุรา ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า สุรามีผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายเกือบทุกระบบ เป็นสาเหตุของโรคกว่า 60 โรค และทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและสมอง เช่น สมองเสื่อม นอนไม่หลับ หูแว่ว ประสาทหลอน ซึมเศร้า กลัว หวาดระแวง ปัจจุบันลักษณะการดื่มของประชาชนเปลี่ยนไป พบการดื่มสุราในวัยรุ่น และผู้หญิงมากขึ้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถสังเกตตนเองหรือคนรอบข้าง ว่ามีอาการติดสุราหรือไม่ โดยจะมีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 3 ข้อ คือ ต้องเพิ่มปริมาณการดื่มมากขึ้น จึงจะได้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เท่าเดิม มีอาการทางร่างกายเมื่อไม่ได้ดื่ม เช่น มือสั่น เหงื่อออก คลื่นไส้ อาเจียน ควบคุมการดื่มไม่ได้ คือ ดื่มมากกว่าที่ตั้งใจไว้ มีความต้องการที่จะเลิกดื่ม หรือพยายามหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จ หมกมุ่นกับการดื่มหรือการหาสุรา มีความบกพร่องในหน้าที่การงาน หรือการพักผ่อนหย่อนใจ ยังคงดื่มอยู่ทั้งๆ ที่มีผลเสียเกิดขึ้นแล้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวอีกว่า […]

นำบุคลากรและผู้ป่วยจิตเวช ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

นำบุคลากรและผู้ป่วยจิตเวช ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดพวกเปีย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรมจริยธรรม คณะกรรมการสร้างสุขในองค์กร บุคลากร และผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ในโอกาสวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพวกเปีย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป

นำ “รถเพื่อนใจ” จัดนิทรรศการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

MCATT เขตสุขภาพที่ 1 นำ”รถเพื่อนใจ” จัดนิทรรศการงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง มอบหมายให้ทีมวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ของโรงพยาบาล ประสานความร่วมมือกับทีมวิกฤตสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดกิจกรรมทางสุขภาพจิตนำรถ “เพื่อนใจ” ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการ ตรวจวัดความเครียดด้วยเครื่อง Bio-feedback ประเมินสุขภาพจิตผ่าน วัดใจ.com และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตในวัยรุ่นเบื้องต้น ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจและใช้บริการเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา