ดูงาน รร.สูงอายุ แม่แรง-หนองยวง ลำพูน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้บริหารเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำโดยนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน นำโดย นายสุขเทียร ธรรมจี๋ นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง พร้อมเครือข่ายผู้สูงอายุฯ ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการการทำงานร่วมกัน พร้อมนำแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ต่อไป ณ อาคาร อเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง ลำพูน ในโฮกาสนี้ มีการนำผลิตภัณฑ์ ผลงานจากกลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.แม่แรง อาทิ กิจกรรมจักสาน การทำตาแหล๋ว โคม โดยนายเสย มูลชีพ ปราชญ์ท้องถิ่นบ้านหนองเงือก ต.แม่แรง และ กลุ่มผู้สูงอายุ ในแต่ละหมู่บ้าน ภายในต.แม่แรง มานำเสนอ ถ่ายทอด ให้กลุ่มผู้สูงอายุจากบ้านหนองยวง เรียนรู้ และสนับสนุนนำไปเป็นของฝากของที่ระลึก ทั้งนี้ กิจกรรม การดำเนินงานของ รร.ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ต.แม่แรง อ.ป่าซาง และ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่องนั้น […]