นักเรียนวัฒโนทัยพายัพ คว้ารางวัลแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/8 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือ” ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30–31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 คือ นายทศพล ดวงจิตร, นายณัฐกิตติ๋ บุญเป็ง, นางภธิรารัช นันติ และ Mrs.Rie Kanamori ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้คว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้1) นายจิรวัฒน์ รัตนานุกูลพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเขียนตัวอักษรคันจิเป็นตัวอักษรฮิระงะนะ2) น.ส.สินีนารถ โลไธสง, น.ส.เกตศิณี ยอดสร้อย, นายปภังกร สมบัติดวงดี, นายสิปปกานต์ […]