พ่อเมืองลำพูนฟิตจัด มอบนโยบายข้าราชการอำเภอเมือง

2111046วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน , นายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และ นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้พบปะ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและ ผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งรับทราบปัญหาในพื้นที่

2111050ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบแนวทางการการปฏิบัติราชการโดยได้เน้นย้ำ และ มอบหมายให้ส่วนราชการ ในพื้นที่นำไปปฏิบัติ ได้แก่ การสร้างเสริมความรักสามัคคีและเทิดทูนสถาบัน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนและโครงการพระราชดำริ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก , การดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล และของทุกกระทรวง โดยใช้หลักการบริการบ้านเมืองที่ดี , หลักธรรมาภิบาล และ แนวทางประชารัฐ , การดำเนินงานบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงาน , การส่งเสริมพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว และ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม , การแก้ไขปัญหา ลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชน ในพื้นที่แจ้งเบาะแส ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทุกเรื่องและการดูแลช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส โดยให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ต้องรับทราบถึงปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ และให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว2111051

ร่วมแสดงความคิดเห็น