รวบ “บาร์ เบสิค” รายแรก!!! ขายเหล้าในพื้นที่โซนนิ่ง ใกล้มหา’ลัย

s__1443846

อ.เมืองเชียงใหม่ เอาจริง ยังจับต่อเนื่องสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ รวบ “ร้านบาร์ เบสิค” เป็นรายแรกเซ่นคำสั่ง คสช.46/2559 เปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งใกล้สถานศึกษา แจงเชียงใหม่ประกาศพื้นที่โซนนิ่ง มีผลบังคับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา ชี้มีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ส่วนอีกแห่ง “ร้านซีซาร์บาร์” เปิดเกินเวลารวบส่งกองเมืองดำเนินคดีอีกราย

วันที่ 8 ต่อเนื่องวันที่ 9 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมใน อ.เมือง นำโดย นายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.เมือง สินธิกำลังกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ สรรพสามิตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ สสอ.เมือง ออกตรวจตราสถานประกอบการคล้ายสถานบริการรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย่านเดอะฮาร์เบิล ย่านสิบสองห้วยแก้ว ย่านนิมมานเหมินทร์ ย่านถนนคันคลองชลประทานเลยตลาดต้นพยอม

ผลการออกตรวจพบการกระทำความผิดที่ “ร้านบาร์ เบสิค” หรือ Bar Basic ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 17 ต.สุเทพ ตามข้อกล่าวหา ส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และข้อหาจำหน่ายสุราในเขตพื้นที่ห้ามจำหน่าย ใกล้สถานศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ซึ่งประกาศพื้นที่ตามคำสั่ง คสช.ที่ 46/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค.59 ข้อ 6/1 (2) เปิดให้บริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานบริการหรือสถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งตามข้อ 4 วรรคสาม หรือข้อ 6

ทั้งนี้การตรวจสอบพบใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริง แต่เป็นใบอนุญาตในที่ตั้งอื่นซึ่งย้ายมา และจากการสอบสวนพบว่า ร้านดังกล่าวนี้เปิดประกอบการภายหลังจากที่มีการประกาศเป็นพื้นที่โซนนิ่งที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา นำส่ง พงส.สภ.ภูพิงค์ฯ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

s__6193161

จากนั้น เวลา 01.35 น. ได้ออกตรวจอย่างต่อเนื่องไปยังย่านถนนสิทธิวงค์ ตรงข้ามตลาดสมเพชร พบ “ร้านซีซาร์บาร์” ยังคงเปิดให้บริการมีลูกค้ามีทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาตินั่งดื่มสุราภายในร้าน จึงได้จับกุมดำเนินคดีในข้อกล่าวหา จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด นำส่ง พงส.สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 46/2559 เป็นคำสั่ง คสช.ที่ออกมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 โดยบัญญัติว่า ตามที่ได้มีคำสั่ง หัวหน้า คสช.ในการกำหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางรวม ทั้งกำหนดมาตรการในการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการไปแล้วนั้น โดยที่ปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่า ได้มีสถานบริการหลายแห่ง ปล่อยปละละเลย หรือยินยอมให้มีการเล่นพนัน หรือการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในสถานบริการของตน ซึ่งกรณีเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของเด็ก และเยาวชน

รวมทั้งความสงบเรียบร้อยของประชาชน สมควรขยายข้อห้ามมิให้มีการกระทำความผิดของผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใด ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) และ (7) ของข้อ 4 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 ก.ค.59 “(6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานที่ของตน (7) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนัน อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานที่ของตน”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 ก.ค.59 “ข้อ 6/1 ผู้ใด (1) เปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดตามข้อ 4 วรรคสอง หรือข้อ 5 วรรคสอง (2) เปิดให้บริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ตามข้อ 4 วรรคสาม หรือข้อ 6 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

s__1443845

โดยบริเวณที่ตั้ง “ร้าน บาร์ เบสิค” อยู่ในพื้นที่ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่โซนนิ่งใกล้สถานศึกษา คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร้านที่จำหน่ายอยู่ก่อนการประกาศเป็นพื้นที่โซนนิ่ง ยังเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามปกติ แต่ต้องไม่ทำผิดกฎหมายตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ส่วนการจะเปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ ในบริเวณที่มีการประ กาศเป็นพื้นที่โซนนิ่งใกล้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดได้ ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ ประกาศพื้นที่โซนนิ่งใกล้สถานศึกษาเมื่อเดือนมกราคม 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น