รณรงค์เติมรักให้อากาศ

ลดหมอกควัน…………เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมองค์กรเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “รณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2560” เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ สวนล้านนา ร.9 จ.เชียงใหม่

หลายภาคส่วนผนึกกำลัง จัดกิจกรรม “รณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2560” เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมาตรการ 3 ด้าน พร้อมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ส่งผลต่อสุขภาพลดลงมากที่สุด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.พ.60 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ สวนล้านนา ร.9 จ.เชียงใหม่ นาย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ประธานชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “รณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2560” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500

โดยในการนี้ได้มีการจัดพิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการจัดการขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้ระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ มทบ.33 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลตำบลช้างเผือก สำนักศิลปกรณ์ที่ 8 เชียงใหม่ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมทั้งได้มีการปล่อยขบวนรถน้ำ ขบวนทีมสายตรวจ และทีมดับเพลิงเฉพาะกิจ เพื่อมุ่งหน้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช กิ่งไม้ใบไม้ เพื่อลดการเผา และการตรวจควันดำจากรถยนต์ ที่ส่งผลต่อปัญหาหมอกควันอีกทางหนึ่งด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันนี้ สืบเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเสียหายทางสังคม รวมถึงเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ดังนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอดจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลด ป้องกัน และบรรเทาปัญหาหมอกควัน เพื่อให้อากาศสดใสไร้มลพิษเกิดขึ้นกับเมืองเชียงใหม่

สำหรับองค์กรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.33, กองบิน 41, กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียง ใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลท่าศาลา, เทศบาลตำบลป่า แดด, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, โรงเรียนสาธิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในวันนี้มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมือง ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถยนต์ควันดำ และควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบของประชาชและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น