เชียงใหม่-ทุกภาคส่วนร่วมลงนามสู้ภัยโรคไข้เลือดออก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดโครงการ Big cleaning day และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีลงนาม MOU และร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในปี 2559 ที่ผ่านมานี้เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดมากและรุนแรงโดยพบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 4,755 รายคิดเป็นอัตราป่วย 281.30 ต่อแสนประชากรเสียชีวิตจำนวน 5 ราย โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอแม่แตง อัตราป่วยเท่ากับ 637.90 รองลงมา ได้แก่ อำเภอแม่วาง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 502.35 และ 425.83 ตามลำดับ
สำหรับปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 49 ราย ซึ่งเกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งกระจายไปจำนวน 15 อำเภอแล้ว และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้ซิกา ในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่และทุกเวลาดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ กับส่วนราชการทั้งแปดหน่วยงานการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับ ส่วนราชการทั้งแปดหน่วยงานวันนี้มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือคือ

1. จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

2. ร่วมป้องกันควบคุมและประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ

3. ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day ) วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกๆปี

4. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกๆ 3 เดือน

ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แขกผู้มีเกียรติรวมถึงสื่อมวลชนที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในที่สุด
ข่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น