ลำพูนจัดงานวันอสม. คึกคัก

เปิดงาน…………นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมือง จ.ลำพูน เป็นประธานในการเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติขึ้น โดยมี นาย วิเชียร ศรีเรือน รองประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เป็นตัวแทนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ณ ที่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มี.ค. 60 ที่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมือง จ.ลำพูน พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ขึ้น โดยมี นายวิเชียร ศรีเรือน รองประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เป็นตัวแทนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ

นายวิเชียร ศรีเรือน รองประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน กล่าวว่า ด้วยทางคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 มี.ค. 60 ของทุกๆ ปี เป็นวันอสม.แห่งชาติ เพื่อประกาศให้ทราบถึงคุณงามความดี และเกียรติของอาสาสมัคร ที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา รวมเวลากว่า 30 ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวมต่อไป ชมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เทศบาลตำบลเหมืองจี้ และภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองลำพูน จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ เพื่อให้ อสม. ได้รวมพลังกันในการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ออกกำลังกาย และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ อสม. 15 ตำบล 159 หมู่บ้าน 17 ชุมชน รวม 2500 คน ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ ด้วย

นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เรื่องของสุขภาพ เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญ คนเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวปลอดโรค ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หน่วยงานสาธารณสุข ตลอดจน อสม. ที่เสียสละเพื่องานส่วนรวม จึงมีบทบาทที่สำคัญ ดังนั้นในการจัดงานวันนี้ขอให้ทุกท่านจงทำหน้าที่เป็นคนดี เป็นตัวแทนของหมู่บ้านชุมชนต่อไป และขออำนวยอวยพร ให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น