สกู๊ปหน้า1…เยาวชนอาสาฯ ต้านภัยยาเสพติด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดระยะนี้ เริ่มกลับมาจนกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงอีกครั้ง หลายหน่วยงานพยายามระดมป้องกันแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดค่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เบาบางลง

ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแพร่เข้าสู่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือนักเรียน ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงให้ไปยุ่งเกียวกับยาเสพติดได้ง่าย และกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน และมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 100 คน อายุระหว่าง 15-25 ปี จาก 25 อำเภอ อำเภอละประมาณ 5-15 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ดำเนินจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยรุ่นที่ 2 นี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสเข้าเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ช่วยเหลืองานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการบริการสังคม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต

วันเดียวกัน นพค.36 มอบผ้าห่ม สร้างประชาชนเยาวชนเป็นแกนนำต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน ป้องกันตัดไม้ทำลายป่า ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านถ้ำลอด จำนวน 100 คน พร้อมมอบผ้าห่มจากกองบัญชาการกองทัพให้จำนวน 100 ผืน

สำหรับการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านถ้ำลอดในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดน เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งจะเกิดผลประทบให้กับประชาชนเยาวชนในพื้นที่ จึงได้นำประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านมาเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ และปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ป่าไม้ สาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางป้องกันการลักลอบนำสิ่งเสพติดเข้ามาในพื้นที่ หลังจากจบการอบรมเยาวชนและประชาชนเหล่านี้จะเป็นแกนนำแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านชุมชนได้ และคอยป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น