ริ้วขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1


เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประกวดกระทงใหญ่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมขบวนด้วย ซึ่งริ้วขบวนกระทงใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้นได้ออกแบบภายใต้แนวคิด “สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ” ตามคติความเชื่อของอินเดียพระแม่คงคาคือตัวแห่งสายน้ำพระองค์ทรงปลาใหญ่เป็นพาหนะ ทรงเป็นเทวีผู้ให้กำเนิดสายน้ำคงคา ซึ่งสายน้ำคงคานั้นสามารถชำระล้างบาปของตนได้ นอกจากนั้น พระแม่คงคาทรงเป็นผู้สร้างสายน้ำที่แตกต่างกันบนโลกมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือวิญญาณที่โชคร้าย และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนแผ่นดิน

ลอยกระทง ถือเป็นวัฒนธรรมในการบูชาแม่น้ำ เราใช้แม่น้ำในการดำรงชีวิต เพาะปลูกข้าวอันเป็นอาหารหลัก เป็นประเพณีที่สำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ถือเป็นสิ่งปฏิบัติที่สำคัญ ด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคาหรือสายน้ำ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็น ความชุ่มชื้นแก่สรรพชีวิตเปรียบได้ดังน้ำพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกกรชาวไทยทั่วหล้า เกิดความผาสุกร่มเย็น หล่อเลี้ยงเหมือนดั่งสายน้ำ การลอยกระทงยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ชำระล้างสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำและยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ ฝากทุกข์โศกโรคภัยให้สายน้ำพัดพาไป คนส่วนใหญ่จึงได้อธิฐานขอพร ขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนาก่อนจะทำการลอยกระทงลงแม่น้ำ

ริ้วขบวนประกอบด้วยส่วนที่ 1 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหารร่วมเดินในขวบน ส่วนที่ 2 ขบวนนางรำ นางนพมาศ โคมดาว โคมแปดเหลี่ยมและโคมไท ส่วนที่ 3 รถกระทงจำลองพระแม่คงคาทรงปลาใหญ่แหวกว่ายในสายน้ำ ผู้นั่งรถกระทงนางสาวศุทธินี บัวบาน นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวชนิกานต์ เจิมมงคล นักศึกษาสาขาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ นางสาวอภิชญา จอมนงค์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ออกแบบขบวน อาจารย์เนติ พิเคราะห์, อาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา บทบรรยาย นายศักรินทร์ ซาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น