เชียงใหม่ ปีนี้ไม่แล้ง รอง ผวจ. แนะเกษตรกรทำแผนให้ดี อย่าประมาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม หน.ส่วนราชการ เช้านี้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2561 เชียงใหม่ไม่แห้งแล้ง แต่ในปี พ.ศ. 2562 อย่าได้ประมาท สนง.เกษตร จ.เชียงใหม่ต้องมีการแจ้งเตือนที่ดี ต้องดูการพยากรณ์อากาศ การใช้น้ำอย่างประหยัด การเพาะปลูกพืชในแต่ละฤดู กาล การทำโซนนิ่งพื้นที่การเพาะปลูก นอภ.ต้องรับทราบข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องดู ซัพพลาย(ความต้องการซื้อ) และดีมานท์( ความต้องการขาย) อย่างรอบคอบ
สำหรับเรื่องความยากจนของราษฎรในพื้นที่ ทหาร ตำรวจต้องรักษาความปลอดภัย ความเป็นอยู่ของราษฎรจะเป็นอย่างไร ทุกสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบหมด สิ่งที่ต้องทำคือ ฐานข้อมูลเชียงใหม่ต้องมีข้อมูลหนึ่งเดียวเท่านั้นและต้องชัดเจน ข้อมูลเดียวกันทุกหน่วยงาน ข้าราชการระดับสูงมาตรวจราชการต้องตอบเป็นข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเรื่องน้ำ แต่ละแห่งมีข้อมูลไม่เหมือนกัน ดังนั้น ข้อมูลชุดเดียวกันให้หน่วยงานแต่ละหน่วยไปบูรณาการร่วมกัน จะใช้ข้อมูลบริบทพื้นที่อย่างไรให้ตรงกัน
ขอให้นักวิชาการมาช่วย อย่าไปบริหารงานแบบภารกิจ หน้าที่เท่านั้นต้องบริหารงานแบบเข้าถึง เข้าใจ การพัฒนาพื้นที่เพราะบริบทพื้นที่ของเชียงใหม่ใน 25 อำเภอไม่เหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ปีนี้จะไม่แห้งแล้ง แต่จังหวัดควรเร่งบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำฝน ควรจะมีแหล่งกักเก็บตามพื้นที่เพาะปลูก ไม่ควรมาท่วมขัง รอระบายในเขตเมืองที่ส่งผล กระทบต่อความเป็นอยู่ในทุกช่วงฤดูฝน และถ้าแห้งแล้ง การใช้น้ำก็ต้องประหยัด เป็นชีวิตที่ไม่สมดุลย์กับความเจริญก้าวหน้าของเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น