จ.แพร่คัดสรร OTOP Product Champion : OPC

จ.แพร่คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่น OTOP Product Champion : OPC

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดแพร่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการในจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ ในฐานะคณะกรรมการคัดสรรฯ เข้าร่วมกิจกรรม

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion : OPC) ต่อเนื่องจากลงทะเบียน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป

จนก่อให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

สำหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดแพร่ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2565 และในวันที่ 20 มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมคัดสรร ของอำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง และอำเภอเด่นชัย รวมทั้งสิ้น 50 ราย 118 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการการคัดสรรจังหวัดแพร่จะได้รวบรวมผลคะแนนการคัดสรรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร ในระดับจังหวัด ส่งไปดำเนินการคัดสรร ในส่วนกลางต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น