70579

ชุมชนเม่นทอง รับซื้อขยะรีไซเคิล รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นางกัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น ได้ทำการเปิดรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน (วัสดุรีไซเคิล) ชุมชนเม่นทองพัฒนาหมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น นางกัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2ต.สูงเม่น กล่าวว่า เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างคนในชุมชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม นำสิ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลได้มาเปลี่ยนเป็นเงินและเกิดการเรียนรู้ในครอบครัวเพื่อสอนให้ลูกหลานรักษ์สิ่งแวดล้อม

รร.เทพนารี ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้านพฤติกรรมการเรียน การติดตามการประเมินผลผู้เรียน การนำนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนสามภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูต่างชาติ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันภาษา(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การส่งเสริมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เป็นมาตรฐานสากลแก่นักเรียนทุกระดับชั้น การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประสงค์ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ การส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชั้นเรียนในสถานศึกษาต่างประเทศที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนเทพนารี การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ โดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทพนารี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านการบริหารจัดการเพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พช.สูงเม่น ร่วมนำเสนอตำบลสารสนเทศต้นแบบ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกตำบลเป้าหมายตามโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการนี้นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นพร้อมด้วยนางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่นเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

อบจ.แพร่ มอบ สจ.ปื้น นำกองช่างลุยสำรวจเสริมถนนดอนมูล-บ้านเหล่า

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้กองช่าง อบจ.แพร่ พร่อมด้วน สจ.ปิ้น นายทศนาถ สำเนียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 3 พร้อมด้วยกองช่าง อบต.ดอนมูล อบต.บ้านเหล่า ออกรางวัดเพื่อปรับปรุงเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 เริ่มต้นหน้า รร.ดอนมูหมู่ 3 และหมู่ที่ 7 ถึงป่าช้าดอนแท่น ถนนสายหมู่ที่ 7 ต.ดอนมูล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.บ้านเหล่าสิ้นสุดแยกประปา หมู่ที่ 2 งบประมาณเงินจ่ายขาดสะสมปี 2566

เตือนภัย! เกษตรกรระวังมิจฉาชีพ ช่วยค่าเยียวยา

ดร.อัญชลี ปัญญากวาว เกษตรจังหวัดแพร่ แจ้งเกษตรกรให้ระวัง! กลุ่มมิจฉาชีพติดต่อไปยังเกษตรกรผ่านทางโทรศัพท์เละช่องทางไลน์ อ้างให้เกษตรกรยืนยันตัวตนขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือเงินช่วยเหลือชาวไร่นา ไร่ละ 1,000 บาท อ้างว่าหากไม่ยืนยันตัวตนจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ จำไว้…เกษตรกรต้อง 3 ไม่

ต.บ้านเหล่า จัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.4 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่นจ.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ร่วมกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจัดหาทุนเพิ่มให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน (ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน )ในการนี้นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดอาวุโส อำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กำนัน ต.บ้านเหล่า ประธานผู้นำอช. อ.สูงเม่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

วพบ.แพร่คว้าโล่ “รางวัลชนะเลิศ” ประกวด moral project

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จ.แพร่ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” โครงการประกวด moral project ปลูกฝังคุณค่าทางจริยธรรม นำสู่การต่อชีวิต ในการประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล Ethics mechnism enhancing moral competence of nurse educators, staff nurses and nurse administrators ของสภาการพยาบาล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย.66 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.66ณ โรงแรมเอเชียจ.ปทุมธานี และ วพบ.แพร่ นำเสนอผลงานจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Moral Project จากสภาการพยาบาลในที่ประชุมด้วย ขอชื่นชมไปยังคณะอาจารย์ ผู้ฝึกสอนนักศึกษาเข้าแข่งขัน และดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการ ที่นักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงให้กับจ.แพร่อีกครั้งหนึ่ง

ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน

เมือวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จ.แพร่นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เพื่อแจ้ง นโยบาย ข้อสั่งการ งานตามภารกิจและแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่

อบจ.แพร่ ประชุมเสริมสร้างสุขภาวะกลุ่มเด็กอนุบาล สังกัด อปท.

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอนุวัธ วงศศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กอนุบาลสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมบอดี้กับครูโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่

จ.แพร่ เร่งเครื่องชวนพี่น้องชาวแพร่ที่เป็นหนี้นอกระบบ ลงทะเบียน

นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่แจังถึงพี่น้องประชาชนชาวแพร่ที่มีนอกระบบขอรับความช่วยเหลือ แก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผ่านช่องทางลงทะเบียน1.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่2.สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง3.เวปไซด์ https://debt.dopa.go.th4.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอ.7 ขั้นตอน การลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ด้วยตัวเอง))1.ลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD2.ระบุรหัสผ่าน 8 หลัก3.ยืนยันตัวตน4.ระบุรหัสผ่าน 8 หลัก5.เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ”6.กรอกข้อมูลครบถ้วน7.การบันทึกข้อมูล หมายเหตุ..การลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD เท่านั้น วิธีการสังเกต เว็ปไซด์ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบจะต้องเป็น .go.th เท่านั้น

ชวนลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน นำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ด้วย จ.แพร่ เป็น 1 ใน 4 ของจังหวัดนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จึงขอเชิญชวนชาวแพร่นำบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือ ลงทะเบียนยืนยันและพิสูจน์ตัวตน เพื่อรองรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ที่ศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลของรัฐและรพ. สตทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ

ทม.แพร่ ร่วม MOU โครงการ “เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุวรรณี เสนีย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยดร.มุกดา เลขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โอกาสนี้นางสาวสุวรรณี เสนีย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียน เยาวชนที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถให้ได้รับทุนการศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน รวมทั้งได้รับการยกย่องในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ตลอดจนเด็กเยาวชนคนอื่น ๆ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ในการขับเคลื่อนดำเนินงานใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ทม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกศูนย์ อปพร.และอปพร. ดีเด่น ประจำปี 67

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองแพร่ และสิบเอกณัฐพงษ์ ชัยวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.ฯ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่นและอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นและอปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ฤดูกาลกีฬาสี รร.ถิ่นโอภาสวิทยา และ รร.สรอยเสรีวิทยา จัดกีฬาภายใน

เมืวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา “โอภาสเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวีระชัย จันทร์สุข ผอ.โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ให้การต้อนรับ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.แพร่ ผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ ครู นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมชมพิธีฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ก่อนหน้านั้นเมือวันที่ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ มอบหมายให้ นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน “เวียงด้งเกม” โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร ผอ.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ให้การต้อนรับ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.แพร่ […]

อำเภอสูงเม่นจัดประชุมหัวหนัาส่วนราชการประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่นจ.แพร่เแน ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ 12/2566 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนธันวาคม เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบวาระการปฏิบัติต่าง ๆ ของทางราชการพร้อมสรุปผลรายงานการดำเนินงานต่าง ๆ และปัญหาการปฏิบัติงานประจำเดือน และเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและรับฟังนโยบาย ข้อสั่งการจากทางราชการในการดำเนินงานประจำเดือน ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนอำเภอสูงเม่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอสูงเม่นชั้น 2 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ทม.แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ทม.แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ อปพร.เทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชน และพนักงานเทศบาลจิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย“ วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2566 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการล้างทำความสะอาด ณ บริเวณวัดสระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ […]

พิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ

ทม.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลและโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ไฟไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์บ้านพระหลวง อ.สูงเม่น

เหตุไฟไหม้กลางดึกรายนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 30 พ.ย. 2566 เวลา 23.30 น.ศูนย์รับแจ้งเหตุอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ว่าได้เกิด เหตุเพลิงไหม้บ้าน พื้นที่ตำบลพระหลวง หมู่ที่ 5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้สั่งการให้ นายนพดล อินน้อง ปลัดอำเภอสูงเม่น พร้อมสมาชิก อส.อ.สูงเม่น 4 เข้าบัญชาการเหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมเกียรติ กอบกำ รองสว.สอบสวน สภ.สูงเม่น พนักงานสอบสวรประจำวัน สภ.สูงเม่น พบว่าที่เกิดเหตุบ้านของจำนงค์ ดอกเกี๋ยง อายุ 59 ปี ม.5 ต.พระหลวง จึงได้ประสานไปยังรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเม่น, อบต.ร่องกาศ, ดอนมูล, สูงเม่น, สบสาย, […]

1 2 3 960